Registrering av hållare av fjäderfä, duvor, påfåglar och fåglar som hålls i fångenskap

Lagstiftningen gällande djurens identifiering och registrering ändrades 21.4.2021. I fortsättningen tillämpas EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 och de rättsakter på lägre nivå som utfärdas med stöd till denna lag. Nya lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) trädde i kraft 1.1.2022. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur (67/2022) som utfärdats med stöd av lagen trädde i kraft 24.1.2022. 

Enligt EU:s djurhälsolagen skall Lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010) som trädde i kraft våren 2010 förpliktar djurhållarna att registrera sig som djurhållare. Även djurhållningsplatser där man håller djur ska registreras. Jord- och skogsbruksministeriet kommer att utfärda förordningar mera i detalj om de djurarter som registreringsskyldigheten ska gälla.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av fjäderfä och vissa andra fåglar (867/2010) alla som håller fjäderfä, brev-, utställnings- och prydnadsduvor eller påfåglar anmäla sig som djurhållare och även registrera djurhållningsplatsen.

Därtill ska en förteckning föras över djuren.

Med fjäderfä avses alla fågelarter som föds upp eller hålls för produktion av kött, ägg eller andra produkter, som broilrar, värphöns, kalkoner, gäss, ankor, pärlhöns, vaktlar och strutsfåglar. Även inhägnade vildfåglar, exempelvis fasaner, änder, rapphöns, tjädrar och orrar omfattas av förordningen.

Registreringen görs genom att man fyller i vidstående blanketter för djurhållare och djurhållningsplats och sänder dem till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område djurhållningen till största delen sker. Antalet djur har ingen betydelse utan även de som håller endast en fågel ska registreras som djurhållare. Om anmälaren har ett jordbruk, är anmälningsplatsen den kommun i vilken jordbrukets driftscentrum är beläget. Blanketten ska överlämnas till kommunen undertecknad.

I samband med registreringsblanketterna finns anvisningar som punkt för punkt beskriver hur blanketten ska fyllas i.

Hållare av värphönserier som redan finns i registret behöver inte anmäla sig på nytt. Man ska ändå kontrollera att uppgifterna i registret är uppdaterade och vid behov korrigera och/eller komplettera uppgifterna. Som korrigeringsblankett används samma blankett som vid registreringen. En ny uppgift som ska anmälas är bland annat det högsta tillåtna antalet djur på djurhållningsplatsen och uppgifter om byggnadernas produktionsyta på djurhållningsplatsen samt djurhållningsplatsens kartkoordinater. Koordinaterna är viktig information för myndigheterna så att de kan ha beredskap för eventuella sjukdomsutbrott. Om företagaren har en djurhållningsplats i registret sedan tidigare, men mera detaljerade uppgifter om fåglarna fattas, ska uppgifterna kompletteras samtidigt som man ska komma ihåg att registrera sig som hållare av dessa fjäderfän.

Sidan har senast uppdaterats 1.6.2022