Övervakning av märkning och registrering av djur 2020

Stickprovskontroller gällande märkning och registrering av djur genomfördes på 561 gårdar med nötkreatur, svin, får och getter. Under huvudinspektionen konstaterades brister i märkningen och registreringen av djur på 80 procent av de inspekterade djurhållningsplatserna. Det finns dock skillnader enligt djurart i resultaten. På grund av det förnyade rapporteringssättet av inspektionsresultaten är resultaten inte jämförbara med resultat från tidigare år.

Rapporteringen av märknings- och registreringsinspektionerna har förnyats så att endast resultaten av huvudinspektionen, dvs. den första inspektionen av djurhållningsplatsen ifråga, räknas med i inspektionsresultaten. Under tidigare år har även resultaten av eventuella eftergranskningar räknats med i inspektionsresultaten. I år granskas resultaten av eftergranskningar separat. Minst 75 % av de gårdar som årligen väljs ut genom stickprovsförfarande väljs riskbaserat, och även riskgrunderna för stickprovsförfarandet förnyades inför inspektionerna 2020.

Flest missförhållanden under inspektionerna 2020 upptäcktes på gårdar med får och getter: på 84 % av de inspekterade djurhållningsplatserna. På 103 av 164 inspekterade djurhållningsplatser med får och getter var bristerna som upptäcktes allvarliga. 60 % av djurhållningsplatserna med får och getter där huvudinspektionen visat på allvarliga brister hade dock korrigerat bristerna före eftergranskningen. Allvarliga brister konstaterades under eftergranskningen på endast 18 % av de inspekterade djurhållningsplatserna.

Under inspektionerna av gårdar med nötkreatur konstaterades brister i märkningen och registreringen av djur på 82 % av de inspekterade djurhållningsplatserna. Bristerna var allvarliga på 41 % av djurhållningsplatserna. 67 % av dessa hade dock korrigerat bristerna före eftergranskningen.

Bristerna som konstaterades på gårdar med nötkreatur gällde oftast märkningen, medan brister i registreringen av djur och informationen om var djuren är belägna konstaterades utöver märkningsbristerna på gårdar med får och getter. På gårdar med får och getter konstaterades rätt många brister även i gårdarnas djurförteckningar.

På 41 % av de kontrollerade svingårdarna upptäcktes brister, varav bristerna var allvarliga på 14 % av djurhållningsplatserna. Bristerna som konstaterades på svingårdar gällde oftast anmälningar till registret och i mindre mängd uppdateringar av djurförteckningar.

För djur på de gårdar där allvarliga brister i märkning och registrering konstateras urfärdas ett förbud mot förflyttning av djuren. I dessa fall får djuren inte överlåtas eller förflyttas från platsen. Den tillsynsmyndighet som har genomfört inspektionen på djurhållningsplatsen kan utfärda ett tillfälligt förbud mot förflyttning, som gäller tills Regionförvaltningsverket ger ett slutligt beslut i frågan. Förbudet förblir i kraft tills det kan säkerställas att bristen som gett upphov till förbudet har korrigerats och att djurens spårbarhet är tryggad.

NTM-centralerna utfärdade totalt 111 tillfälliga förbud mot förflyttning under året. Merparten (91 %) av dessa gällde djurens indentifierbarhet. Cirka två tredjedelar gällde alla djurarter på djurhållningsplatsen och cirka en tredjedel enskilda djur. Dessutom utfärdades tillfälliga förbud mot förflyttning på grund av brister i centralregistret.

Regionförvaltningsverken utfärdade totalt 36 permanenta förbud mot förflyttning av djur under året. Av dessa gällde nästan alla, 33 st., djurens identifierbarhet. Två färre permanenta förbud mot förflyttning utfärdades jämfört med 2019.

Uppfyllandet av de lagstadgade kraven om märkning och registrering av djur kontrolleras förutom med stickprovskontroller även i samband med annan övervakning av djurhållning. De grundläggande kraven på identifiering av hästar kontrolleras i samband med djurskyddsgranskningar.

Tvärvillkor

Uppfyllandet av tvärvillkoren för märkning och registrering av djur kontrollerades på totalt 410 gårdar som ansökt om jordbruksstöd. Stödpåföljder utfärdades för 55 gårdar (13 %). Föregående år utfärdades stödpåföljder för 14 % av gårdarna på vilka märkning och registrering kontrollerades i tvärvillkorstillsynen. 2020 genomfördes till antalet färre stickprovskontroller gällande märkning och registrering av djur jämfört med föregående år, vilket innebär att resultatet av en enskild inspektion har en större betydelse för helheten.

På 2,6 % av gårdarna konstaterades upprepad försummelse av lagstiftningen, dvs. en något större andel än föregående år. Det är frågan om upprepning då samma försummelse upprepas på gården inom tre kalenderår.

Via utvidgningskontroller, dvs. förseelser som upptäckts vid andra inspektioner, kontrollerades gällande tvärvillkoren totalt 78 gårdar, vilket är 14 % av den totala mängden kontroller (561). Av dem var 72 % nötkreatursgårdar, 20 % får- och getgårdar och 8 % svingårdar. För cirka hälften av de kontrollerade gårdarna utfärdades påföljder vid de utvidgade kontrollerna.

Försenade anmälningar till djurregistren observerades på en tredjedel av nötkreatursgårdarna som valts genom stickprovsförfarande och på 43 % av gårdarna med utvidgad kontroll. På gårdar med får och getter var motsvarande delar 41 och 16 %.

Mer information:

överinspektör Iina Valkeisenmäki (inspektionsresultat), iina.valkeisenmaki(at)ruokavirasto.fi, tfn 050 512 7481

överinspektör Anne Ojala (tvärvillkor), anne.ojala(at)ruokavirasto.fi, tfn 050 513 6538

Läs mer: 

Rapporten Övervakning av märkning och registrering av djur 2020 (pdf, endast på finska)

 

Sidan har senast uppdaterats 28.6.2021