Ofta ställda frågor om förökningsmaterial i ekologisk produktion

1. Vad ska man använda som utsäde i ekologisk odling efter ett ovanligt dåligt skördeår?
Om det finns tillgång till ekoutsäde, skaffa sådant, för i ekoodling ska man i regel alltid använda ekologiskt producerat förökningsmaterial. Om du vill använda konventionellt utsäde, försäkra dig om att du har tillstånd som gäller vid tidpunkten för anskaffningen av utsädet eller vid tiden för sådden.

2. Var hittar man aktuell information om tillgängligt ekoutsäde och ekoplantor?
Många odlare tar reda på situationen beträffande ekoutsäde genom att ringa till en ekorådgivare, men Eviras register över ekologiskt förökningsmaterial finns tillgängligt på webben dygnet runt. Sorter av vilka det finns ekologiskt producerat förökningsmaterial tillgängligt införs i registret på begäran av sortens packare eller marknadsförare. Därför innehåller registret inte alla ekopartier som finns på marknaden. Registret finns här.  

3. Vad innebär Livsmedelsverkets beslut om tillstånd att använda konventionellt utsäde eller förökningsmaterial?
Sorter som det inte finns ekologiskt förökningsmaterial av är införda i Livsmedelsverkets generella tillstånd att använda konventionellt producerat förökningsmaterial. Anskaffningstidpunkten måste kunna påvisas till exempel med orderbekräftelse, fraktsedel eller faktura. Som verifikat för egenproducerat förökningsmaterial fungerar lagerbokföring som kan spåras via skiftesvisa anteckningar.

4. Hur får jag reda på vilket konventionellt utsäde som kan användas med Livsmedelsverkets generella tillstånd? Alltså var finns det?
Gällande tillståndsbeslut finns på samma plats som registret över ekologiska förökningsmaterial.
 
5. Varför nämns också sorter i det generella tillståndet?
I det generella tillståndet nämns också sorter, om inte en enda av de registrerade alternativa sorterna är lämplig, till exempel stärkelsepotatis och tidig potatis. Till Livsmedelsverkets ekotillsyn (luomulisaysaineisto@ruokavirasto.fi ) kan vem som helst ge förslag som bidrar till en bättre fokusering av det generella tillståndet.

6. Vad betyder aktörspecifikt tillstånd att använda konventionellt förökningsmaterial?
ELY-centralen kan bevilja odlarspecifikt tillstånd för en växtperiod, om det inte går att leverera ekologiskt förökningsmaterial före sådden eller om sorterna i registret av motiverade skäl inte är lämpliga för ekologisk produktion. Enligt Livsmedelsverkets tolkning är 15 april beträffande åkerväxter som sås på våren den tidpunkt då ekologiskt utsäde rimligen senast borde vara levererat. Efter den tidpunkten lönar det sig alltså inte att skjuta upp en ansökan om undantagstillstånd till ELY-centralen. Undantagstillstånd ska i varje fall ansökas senast 30 april. Sådden får ske först då tillstånd har beviljats.

7. Om det finns ett gällande generellt tillstånd för växtslaget den 15 april, kan jag då lita på att sorter av samma växtslag inte kommer att införas i registret över förökningsmaterial? 
Ett växtslag som det inte har gått att få som ekologiskt utsäde av någon sort någonstans den 15 april och som därför har getts ett generellt tillstånd omfattas av det generella tillståndet åtminstone till utgången av maj månad. Enligt det här nya tillvägagångssättet blir det alltså inga skärpningar i tillståndet att skaffa konventionellt utsäde under ”fredningstiden”. Det kan dock tas in fler växtslag i det generella tillståndet. Det generella tillståndet finns på samma adress som registret över förökningsmaterial.

8. Jag köpte konventionellt utsäde på hösten enligt det generella tillståndet. Då tiden för sådd närmar sig kan samma sort nu dock fås också som ekologiskt utsäde. Kan jag använda det konventionella utsädet som jag har skaffat?
Vid kontroll av användningen av förökningsmaterial beaktas tillgången vid den tidpunkt då förökningsmaterialet skaffades. Anskaffningsdatum måste kunna påvisas till exempel med orderbekräftelse, fraktsedel eller faktura.

9. Hur går det om ansökan om tillstånd fördröjs till efter april?
Tillstånd av ELY-centralen ska ansökas före utgången av april. Det här datumet har praktiska orsaker: Tidpunkten för sådd närmar sig, men behandlingen av ansökningar kan dra ut på tiden till exempel på grund av anhopning av ärenden som ska behandlas. Om ansökan om tillstånd försenas måste det finnas en motiverad orsak, till exempel problem med leverans av ekologiskt förökningsmaterial, växthusproduktion, väderförhållanden eller sorter som sås på hösten. Det kan också vara fråga om en helt ny aktör, alltså någon som börjar som ekoodlare. I alla fall måste tillstånd ansökas, och det ska beviljas innan sådden sker.

10. Jag hade beställt ekologiskt utsäde men fick konventionellt. Jag fick till och med orderbekräftelse på ekoutsäde, men nu är det säkert för sent att försöka skaffa ekoutsäde någon annanstans ifrån.
Ansök genast om tillstånd av ELY-centralen för användning av konventionellt utsäde. Trots det uppenbara nödläget är det annars inte tillåtet att använda konventionellt utsäde. Om du upptäcker att du har sått med konventionellt utsäde, exempelvis av oaktsamhet, ska anmälan till ELY-centralen göras. Vid beslut om produktionsgranskning beaktas den svåra situationen som en förmildrande faktor.

11. Kan konventionellt utsäde användas på skiften som är i övergångsskedet?
På skiften som är i övergångsskedet ska samma krav som på andra ekologiskt odlade skiften följas. Konventionellt utsäde kan alltså användas endast på basis av generellt tillstånd eller ett aktörspecifikt tillstånd. För ettåriga växter duger också skörd från det första övergångsåret som ekoutsäde.
 
12. I fjol våras fick jag aktörspecifikt tillstånd att använda konventionellt utsäde, men jag sådde det inte. Kan jag använda det utsädet i år?
Tillståndet gäller en enskild aktör och en växtperiod åt gången. Om ett parti som fått tillstånd lämnas helt oanvänt eller en del av det blir kvar till ett annat år, måste nytt tillstånd ansökas för partiet, om det inte råkar finnas generellt tillstånd för det aktuella växtslaget vid tidpunkten för sådden.

13. Jag ringde till ett packeri som nämndes i registret över ekoförökningsmaterial, men där uppgavs att den sort jag ville ha inte mera kan fås som ekologiskt producerad. Packaren rekommenderade att jag skulle ta samma sort som konventionellt producerad. Det kändes som om jag blev utsatt för ett marknadsföringstrick!
Vårsäsongen är ibland så bråd att packerierna eller återförsäljarna inte hinner anmäla till Livsmedelsverket om ekopartier som tagit slut. Anmäl till Eviras ekotillsyn (luomulisaysaineisto@ruokavirasto.fi ) om du misstänker något olämpligt i marknadsföringssättet.

14. Jag erbjöds certifierat ekoutsäde av en sort som inte finns omnämnd i Livsmedelsverkets register över förökningsmaterial. Vågar jag köpa det?
Tillgängliga partier av ekologiskt förökningsmaterial införs i registret på begäran av sortens packare eller marknadsförare. Därför innehåller registret inte alla ekopartier som finns på marknaden. Ekoutsäde kan till exempel importeras från EU-länder som normal handel på den inre marknaden. Andra EU-länder har också egna register över ekologiskt förökningsmaterial och åtminstone de som är språkkunniga kan ta reda på vad allt som finns att få annanstans. Länkar till andra länders databaser finns på EU-kommissionens webbplats.

15. Jag fick ekoutsäde som är grönfärgat. Vågar jag använda det?
I bekämpningsmedelsregistret finns två bakteriebaserade betningsmedel (Cedomon och Cerall) som lämpar sig för ekologisk användning. Ämnena är avsedda bl.a. för bekämpning av fläcksjuka och sot på spannmål samt utsädesburna mögelsvampar. Den gröna färgen skiljer ekologiskt betat utsäde från kemiska betningsmedel.

16. Måste alla delar av en fröblandning vara ekologiskt producerade?
I ekologisk produktion ska man i första hand använda sådana blandningar där alla komponenter är ekologiskt producerade. Om en aktör vill använda blandningar som innehåller konventionellt odlade komponenter ska tillstånd ansökas av ELY-centralen. Inget tillstånd behövs, om Livsmedelsverket har gett blandningens alla konventionella komponenter generellt tillstånd att användas som utsäde.

17. Vilka påföljder får man, om man använder konventionellt utsäde utan tillstånd?
Enligt Livsmedelsverkets anvisningar leder otillåten användning till marknadsföringsförbud. Ett marknadsföringsförbud kan orsaka betydande minskningar av stöden, så vid beslut om produktionskontroll beaktas sådant som uppenbar oavsiktlighet och liten mängd konventionellt utsäde (till exempel i fröblandningar). Upprepad otillåten användning kan däremot leda till allvarligare påföljder. Innan beslut om marknadsföringsförbud fattas ger ELY-centralen odlaren möjlighet att bli hörd enligt förvaltningslagen 34 §. Senast då lönar det sig att ta upp eventuella förmildrande omständigheter.

18. Vad gör ekokontrollören om grått utsäde har använts?
Säljare av ocertifierat, alltså grått utsäde kommer till ekokontrollörens kännedom, eftersom ekogårdarnas alla anskaffningar ska kunna granskas bl.a. i odlarens lagerbokföring och verifikat. De flesta ekokontrollörer har dock inte behörighet för marknadskontroll av utsäde, alltså skyldighet att vidta åtgärder då handel med grått utsäde upptäcks. Kontrollören antecknar inte heller i normala fall utsädessäljarens namn i sin produktionskontrollrapport, om det inte finns oklarhet om utsädets ursprung, dvs. om säljarens namn inte behövs för senare utredning av saken. Vetskap eller misstanke om marknadsföring av ocertifierat utsäde kan alltså via omvägar nå fram till den behöriga myndigheten (till exempel ELY-centralen), vilket leder till skyldighet att ingripa.

19. Kan jag köpa ekospannmål av grannen och använda det som ekoutsäde?
På ekogårdar används ibland som utsäde spannmål som skaffats som foder eller för annat ändamål än som utsäde. Det är inte en straffbar gärning. Enligt lagen om handel med utsäde (728/2000) får man som utsäde marknadsföra endast certifierat, alltså officiellt granskat utsäde, och som marknadsföring räknas också utsädeshandel mellan gårdarna. Formellt är alltså inte ens köp av grått utsäde en straffbar gärning. Däremot kan säljaren av grått utsäde avslöjas för myndigheterna via uppgifter från kontroll av ekoodlare. Den som köper grått utsäde tar också en risk med tanke på flyghavre.

Sidan har senast uppdaterats 29.5.2019