Blanketter och anvisningar för ekoproduktion

Anvisningar för ekoproduktion

Bestämmelserna i förordningen om ekologisk produktion och genomförandeförordningarna angående minimikraven för aktörens verksamhet tillämpas som sådana. I de olika avsnitten i anvisningarna ger Livsmedelsverket sin uppfattning om hur författningarna ska tillämpas. Anvisningarna är inte juridiskt bindande för andra myndigheter eller aktörer. Frågor som rör tillämpningen av bestämmelserna om ekologisk produktion avgörs i sista hand av domstol.

(Vi uppdaterar våra anvisningar och kommer att publicera en länk till dem när de är färdiga)

Gemensamma villkor (uppdaterad anvisning)

Villkor för ekologiskt växtproduktion (uppdaterad anvisning)

Villkor för uppsamling av ekologiska naturprodukter (uppdaterad anvisning)

Villkor för djurproduktion (uppdaterad anvisning)

Villkor för livsmedelsproduktion (uppdaterad anvisning)

Villkor för biodling (uppdaterad anvisning)

Import (uppdaterad anvisning)

Foder  (uppdaterad anvisning)

Förpackning av förökningsmaterial Anvisningen uppdateras

Tillsyn över ekologisk produktion (uppdaterad anvisning)

Anvisning för ekoplan - Livsmedel (uppdaterad anvisning)

Anvisning om de avgifter som ska tas ut för tillsynen över ekologisk produktion  (pdf)

Blanketter för ekoproduktion

Vi uppdaterar våra blanketter

Genvägar

Anmälan till kontrollsystemet

Då man vill  påbörja ekologisk produktion eller börja marknadsföra ekologiska jordbruksprodukter eller livsmedel, ska man alltid fylla i  och skicka in en anmälningsblankett med grunduppgifter och en tilläggsblankett med uppgifter om verksamheten och sortimentet. Lantbruksföretag ska skicka de ifyllda blanketterna till NTM –centralen , övriga skickar sina till Livsmedelsverket. På blanketterna finns det detaljerade anvisningar och adresser.

Grunduppgifter för anmälan till kontrollsystemet för ekologisk prodution

Med den här blanketten anmäler man sig oberoende av produktionsinrikting. Förutom denna fyller man också alltid i en bilaga till anmälan

Bilaga till ansökningsblankettet

Ansökan riktas till Livsmedelsverket. Du  behöver inte ansöka om  lov att ansöka om lov att använda europalövet, utan den märkningen är obligatorisk på  de ekologiska livsmedlen

Tillståndsansökningar

Växtproduktion

Med blanketten ansöker man om förkortning av övergångstiden eller om tillstånd för parallellproduktion. Blanketten returneras till ELY-centralen.  

Med blanketten söker man tillstånd att använda konventionellt utsäde. Blanketten returneras till ELY -centralen. Ansökan för vårsådda arter skickas in senast 1.5.

Djurproduktion

Blanketten används för samtliga tillstånd inom ekodjurproduktionen.

Informationssökning

Informationssökning (på finska)

Övriga anmälningar till kontrollmyndigheten

Blanketten är avsedd för anmälningar om verksamhetsställen som äktören använder inom ekologisk produktion, tillverkning, lagring och import.

Förändring i verksamheten och utträde ur kontrollen

Blanketten är avsedd för alla anmälningar om förändringar i verksamheten oavsett vilken produktionsinriktningen eller kontrollmyndigheten är .Den kan användas t.ex för att anmäla om ägarbyten, att verksamheten har upphört eller att verksamheten har utökats med någon ny produktgrupp. Aktörer inom jordbruksproduktionen ska returnera blanketten till den lokala ELY-centralen. Övriga aktörer, dvs aktörer inom ekolivsmedel, - foder och förökningsmaterial returnerar blanketten till Livsmedelsverkets registreringskontor

Anmälan förändringar ekomärket luomu

Ekologiska skogsprodukter 

Blanketten är avsedd för ägare till/ administratör för ett skogsområde som är godkänt för ekologisk uppsamling. Med blanketten anmäler man sin årsplan till NTM-centralen. Områdets ägare ska lämna in blanketten senast 31.5 och administratörerna senast den 15.6. 

Anmälan om uppköp av uppsamlingsprodukter skall göras till Livsmedelsverket senast två veckor före verksamheten inleds.

Ekologisk produktion

Information om ekologisk production.

Modellblanketter och mallar

Underleverans

  • Hyresavtal  (docx)
    • Modellen för hyresavtal kan användas då man hyr utrymmen, som används  för verksamhet inom ekologisk produktion, men som annars inte omfattas av ekokontrollen. Det kan gälla tex torkar, kvarnar eller lager.
  • Avtal om underleverans (rtf)
    • Används då två parter kommer överens om ekologisk verksamhet (vanligen bearbetning av produkter eller beredning av livsmedel) som läggs ut på entreprenad. Modellen utgör ett exempel på  hur underleverantören förbinder sig att följa kraven för ekologisk produktion. Denna ska inte användas för hyreskontrakt

Överensstämmelseförsäkran

Ekoplan

  • växtproduktion (doc)
    • Modellen kan användas som stöd då aktören gör upp den beskrivning av verksamheten (även kallad ekoplan) som är obligatorisk för alla aktörer inom den ekologiska produktionen.

Bokföring och dokumentering

Modeller för lagerbokföring och dokumentering av förändringar i lagerbalansen

Utvärdering av risker och planeringen av riskhanteringen 

Modellkontrakt

Granskningen

Sidan har senast uppdaterats 24.5.2023