Gödsling inom ekologisk växtproduktion

Huvudregeln för gödsling inom ekologisk växtproduktion är utnyttjandet av markens ekosystem jämte cirkulation av näringsämnena. Odlingsväxternas näringsbehov tillgodoses med en flerårig växtföljd som innehåller baljväxter och genom att använda organiska ämnen som uppstår inom den ekologiska produktionen, exempelvis stallgödsel eller växtmaterial.

Kompletteringsgödsel får användas ifall växtföljden med baljväxter tillsammans med uppkomna ekomaterial inte kan tillgodose näringsbehovet. Användningen av kompletteringsgödsel bör basera sig på en kalkyl över gödsel- eller näringsbehov. Motiveringen för användandet bokförs i ekoplanen eller i de skiftesvisa anteckningarna.

Användandet av konventionell stallgödsel förutsätter att den överlåtande gården innehar högst 2 djurenheter/ibrukvarande åkerhektar.

Gödselmedel som är ekodugliga

Finland saknar ett eget förfarande för ekogodkännande av gödselmedel. Gödselmedlen och jordförbättringsmedlen som är avsedda för ekologisk produktion finns upräknade i verkställighetsförordningens bilaga I. Om de dessutom fyller kraven som lagstiftningen ställer på gödselmedel får de användas.

Även övrig lagstiftning om gödselmedel samt om stallgödsel och dess hantering inverkar på ekogårdarnas gödslingsförfarande.

Den ekologiska produktionen kan också utnyttja preparat av kvävebakterie eller av andra mikroorganismer för att befrämja näringshalterna i odlingsjorden eller i odlingsväxten. Kompostbildningen kan befrämjas genom att använda preparat av växter eller av mikroorganismer. Preparaten får inte vara genmanipulerade eller innehålla ingredienser som producerats med hjälp av genmanipulerade organismer.

Livsmedelsverkets internetsidor upprätthåller en förteckning över gödselmedel som lämpar sig för ekologisk produktion (länken till höger). Förteckningen är inte nödvändigtvis heltäckande utan även andra produkter får användas förutsatt att de fyller ställda krav. 

Bedömningen av huruvida produkterna lämpar sig för ekologisk odling görs på basen av vad de innehåller. Produkternas eventuella gödselverkan eller effektivitet har inte bedömts.

Sidan har senast uppdaterats 31.1.2019