Force majeure till följd av torka – inverkan på djurstöd och djurbidrag

Om en gård till följd av torka under växtperioden är tvungen att minska sitt djurantal, eller inte kan genomföra betesåtgärder i samband med ersättning för djurens välbefinnande, får jordbrukaren enligt eget övervägande åberopa force majeure eller exceptionella omständigheter. I detta fall måste jordbrukaren lämna in uppgifter om force majeure eller de exceptionella omständigheterna samt tillhörande bevis med en skriftlig fritt formulerad anmälan till den behöriga myndigheten inom 15 arbetsdagar från det att det är möjligt att lämna in dem. Därefter bedömer myndigheten från fall till fall om grunderna för force majeure eller en exceptionell omständighet uppfylls.

Om gården minskar djurantalet på grund av torka måste jordbrukaren kunna bevisa varför det är tvunget att minska djurantalet. Som force majeure är det inte tillräckligt att gårdens eget foder inte kommer att räcka till för djuren under inkommande höst/vinter. Gården måste kunna bevisa att det inte heller annars finns foder att tillgå.

Kommunen eller NTM-centralen ska motivera godkännandet av force majeure.

Beslutet om att godkänna force majeure eller en exceptionell omständighet inverkar på följande sätt på de djurstöd och djurersättningar som beviljas jordbrukaren:

Ersättning för djurens välbefinnande

Betesåtgärder: Om en åtgärd inte alls går att genomföra måste den frånträdas och åtgärden annulleras genom att jordbrukaren lämnar in en skriftlig anmälan om frånträdandet till kommunen. När betesåtgärden frånträds betalas det ingen ersättning alls för åtgärden.

Om det går att genomföra betesåtgärden till en del, måste jordbrukaren per djurgrupp föra journal över hur många dagar djuren har gått på bete. Om betesåtgärden kan genomföras till en del och det krävda antalet betesdagar inte uppnås, betalas bara en del av ersättningen. Jordbrukaren ska göra en anmälan till kommunen om force majeure och skicka in betesjournalen till kommunen efter betesgången. Anvisningar om beräknandet av ersättningen ges senare.

Om djurantalet på grund av force majeure sjunker under det genomsnittliga minsta djurantal som krävs per år, förblir förbindelsen i kraft och ersättningen betalas enligt det faktiska djurantalet (€/de). Också då måste en anmälan om force majeure göras till kommunen inom utsatt tid.

EU-djurbidrag

EU:s djurbidrag betalas alltid på basis av stödberättigande djur. Direktstöd kan inte betalas för djur som inte funnits på gården, även om djurantalet stannar under gårdens sedvanliga djurantal till exempel på grund av torkan.

Nationella djurstöd (andra stöd än frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning)

De nationella djurstöden betalas på basis av stödberättigande djur. I 10 § 5 mom. i lagen om nationella stöd (1559/2001) sägs att om djurantalet vid den tidpunkt när stödet fastställs på grund av eldsvåda eller djursjukdom eller av någon annan av den sökande oberoende orsak temporärt är minst en tredjedel lägre än det sedvanliga djurantalet, kan som grund för beviljande av stöd användas det sedvanliga djurantalet vid tidpunkten då stödet fastställs. Detta förutsätter dock att produktionen fortsätter.

Då måste man i synnerhet bedöma när minskningen av djurantalet är temporär. Om grunderna för att använda det sedvanliga djurantalet uppfylls, kan force majeure tillämpas inom de nationella djurstöden.

Kompensationsersättningens husdjursförhöjning och husdjursförhöjning i samband med ekologisk produktion
Om djurtätheten till följd av force majeure sjunker under den minimidjurtäthet som krävs (kompensationsersättning: 0,35 de/ha, eko: 0,3 de/ha), kan förhöjningen betalas i sin helhet.

Uppfödning av lantraser

Om djurantalet till följd av force majeure sjunker under det minsta djurantal som krävs i avtalet, förblir avtalet i kraft och ersättningen betalas enligt det faktiska djurantalet.

Frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Om den minimidjurtäthet som krävs, 0,35 de/ha, inte uppnås betalas inget stöd.

Sidan har senast uppdaterats 29.6.2020