Inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturbeten

Du kan inte ansöka stöd för inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturbeten i år 2021.

Åtgärden är en icke-produktiv investering där du restaturerar iståndsättningsdugliga vårdbiotoper och naturbeten med livsmiljöer för en mångsidig flora och fauna, ett kulturarv på landsbygden som hör samman med långvarig markanvändning eller landskapsvärden. Investeringen behövs på objekt där det krävs iståndsättningsåtgärder innan den upprätthållande skötseln påbörjas. 

Genom åtgärden säkras det också att skötseln av avtalsområden som omfattas av miljöavtal om skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald är framgångsrik. Det sker genom att under avtalsperioden sätta upp ett rovdjursstängsel runt objekt som ska skötas genom betesgång och där det på andra sätt inte är möjligt att uppnå målen för skötseln och alternativet är att frånträda avtalet. 

En förutsättning för att få ersättning för investeringen är att det efter att investeringen har genomförts ingås ett femårigt specialstödsavtal om skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet på objektet. Investeringsstöd för inledande röjning och stängsling kan beviljas en gång innan avtal om skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald ingås för objektets del. 

Åtgärder för iståndsättning av vårdbiotoper och naturbeten

Inledande röjning av vårdbiotoper och naturbeten kan inbegripa:

  • röjning av träd och buskar
  • att avlägsna röjningsavfallet och sådana främmande växtarter som är till nackdel för betesgången
  • att bevara och iståndsätta konstruktioner och anläggningar för boskapsskötsel
  • att bygga stängsel kring området.

Det område som ska iståndsättas får du varken bearbeta, gödsla eller behandla med bekämpningsmedel. NTM-centralen kan från fall till fall godkänna att främmande arter punktbekämpas med kemiska preparat i begränsad utsträckning. Vårdbiotoper som ska användas för betesgång kan du avskilja med stängsel från övriga betesvallar. Du får varken dika eller beskoga området. För skötseldagbok över åtgärderna, eller för in motsvarande anteckningar i skiftesanteckningarna, och anteckna också arbetstimmarna. ​​

Sidan har senast uppdaterats 3.5.2021