Startstöd till unga jordbrukare

Startstöd är till hjälp för dig som inleder din jordbrukarbana för första gången. Ansökan om stöd kan göras via e-tjänsten Hyrrä, på adressen www.ruokavirasto.fi/hyrra/sv. Stödet underlättar generationsväxlingar och uppmuntrar unga jordbrukare att etablera sig i branschen.

Ansökan är fortlöpande. Startstöd kan sökas inom 24 månader från det att jordbruket eller näringsverksamheten etablerades. Betalning av starstöd

Stöd kan beviljas åt

 • en jordbrukare som är under 41 år och första gången etablerar sig som jordbrukar
 • en privaträttslig sammanslutning som börjar bedriva jordbruk som sin näring. Det bestämmande inflytandet i sammanslutningen innehas av en eller flera fysiska personer som uppfyller stödkriterierna.

Du måste ha tillräcklig yrkeskunskap för att få startstöd. Minimikravet är:

 • ändamålsenlig utbildning på minst andra stadiet i naturbruk eller annan motsvarande utbildning eller 

 • tre års erfarenhet från jordbruk samt minst tjugo studieveckors eller trettio studie- eller kompetenspoängs utbildning som är ändamålsenlig med tanke på bedrivande av företagsverksamheten. Av utbildningen ska minst tio studieveckor eller femton studie- eller kompetenspoäng vara ekonomisk utbildning.

Kravet på tillräcklig utbildning ska uppfyllas senast inom 36 månader efter att stödet beviljats. 

Affärsplan  

Bifoga till din ansökan en affärsplan som visar att ditt gårdsbruksföretag är lönsamt. Affärsplanen innehåller följande utredningar:

 • uppgifter om sökanden

 • gårdens utgångsläge

 • uppgifter om hur gården ska utvecklas och vilka insatser som behövs för att nå målsättningen

 • resultat- och balansräkningar 

 • lönsamhets-, likviditets- och soliditetskalkyler för gården 

 • uppgifter om gårdens besittning.

Andra bilagor till startstöd (www.finlex.fi)

Så här kommer du igång

Du kan etablera dig som jordbrukare genom att antingen köpa eller arrendera en gård.

För att du ska få startstöd ska din årliga företagarinkomst från jordbruket senast tre år efter att stödet har beviljats uppgå till minst 15 000 euro eller 25 000 euro på basis av affärsplanen.  

Som etableringstidpunkt betraktas den tidpunkt när du har börjat bedriva jordbruk i egenskap av huvudansvarig företagare, och tar emot överlåtelsebrevet eller ett skriftligt arrendeavtal för din gård. Jordbruksverksamheten anses vara etablerad när företagarinkomsten enligt affärsplanen är minst 12 000 euro.

Stödets belopp

Företagarinkomsten minst ​Bidragets storlek högst ​Räntestödsbeloppet och värdet på befrielse från överlåtelseskatt högst ​Räntestödslånets belopp*
​25 000 € ​35 000 € ​35 000 €, av vilket högst 30 000 € räntestöd högst 230 000 €
15 000 € ​10 000 € 20 000 €, av vilket högst 15 000 € räntestöd högst 150 000 €
 *(högst 80 % av det sammanlagda beloppet för gården och det lösöre som ska anskaffas)

Urvalskriterier

Startstödet till unga jordbrukare berörs av urvalskriterier. Urvalskriterierna tillämpas på samma sätt i alla NTM-centralers områden.

Urvalskriterier

Startstöd till unga jordbrukare får sökas fortlöpande. Ansökningarna avgörs per stödperiod som är följande:

 • 1.11.–31.1.
 • 1.2.–30.4.
 • 1.5.–31.7.
 • 1.8.–31.10.

Betalning av startstöd

Betalning av startstöd

Sidan har senast uppdaterats 19.2.2021