Ansökningar om jordbrukarstöd pågår fram till mitten av juni – den samlade stödansökan inleds i början av maj

11. februari 2022

Jordbrukarnas samlade stödansökan börjar i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi) första veckan i maj. Ansökan pågår fram till mitten av juni. Före den samlade stödansökan kan jordbrukarna ansöka i Viputjänsten om EU:s djurbidrag, nationella husdjursstöd, växthusstöd och transportstöd för sockerbeta.

Ändringar i ansökan om djurbidrag

EU:s djurbidrag, dvs. bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor samt får- och getbidrag får sökas 10.2–3.3.2022. Anmälningarna om deltagande i djurbidragen var i kraft fram till utgången av 2021, men från och med i år måste bidragen sökas årligen.

Villkoren för nationella stöd är oförändrade

Ansökningstiderna för nationella husdjursstöd, växthusstöd och transportstöd för sockerbeta börjar 14.2 och slutar 10.3.2022. Vid ansökan om nationella husdjursstöd kan gårdarna med djur ansöka om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt förskott på nordligt husdjursstöd för nötkreatur, tackor och hongetter. Gårdarna som ansöker om nordligt husdjursstöd måste ha en giltig anmälan om deltagande i djurstöden.  

Transportstödet för sockerbeta betalas i form av stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis -stöd, till sockerbetsodlare som kompensation för de kostnader som transporten orsakar. Under tre beskattningsår kan de minimis -stöd till jordbrukssektorn beviljas till ett belopp om högst 20 000 euro per gård och alla de minimis -stöd till ett belopp om högst 200 000 euro per gård. Av den orsaken måste man i samband med stödansökan uppge gårdsbruksföretagets beskattningsår och tidigare de minimis -stöd som beviljats gården. Jord- och skogsbruksministeriet bereder som bäst en tilläggssatsning av engångsnatur till transportstödet för sockerbeta i fråga om odlingskontrakt för 2022.

De växthus inklusive grundläggande uppgifter om dem som låg till grund för fjolårets ansökan om växthusstöd är till hjälp för odlaren vid e-ansökan. Om de grundläggande uppgifterna om växthusen inte har ändrats behöver man bara mata in odlingsuppgifterna om växterna år 2022 i Vipu.

Driftsavbrott i Viputjänsten 18–20.2

Viputjänsten har ett driftsavbrott från fredag till söndag 18–20.2. Avbrottet beror på en uppdatering. Efter avbrottet kan Viputjänsten användas som normalt senast på måndag 21.2 klockan 8. Livsmedelsverket beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

Den samlade stödansökan slutar 15.6

Vid den samlade stödansökan kan gårdarna ansöka om följande stöd:

  • ersättning för ekologisk produktion
  • kompensationsersättning
  • EU-stöd till unga jordbrukare
  • stöd till unga jordbrukare
  • bidrag för jordbruksgrödor
  • grundstöd och förgröningsstöd
  • nordligt hektarstöd
  • nationellt stöd för sockerbeta
  • allmänt hektarstöd
  • miljöersättning

De miljöförbindelser och miljöavtal samt ekoförbindelser som ingicks åren 2015, 2016 och 2017 löper ut 30.4.2022. I samband med den samlade stödansökan kan jordbrukarna ansöka om att förbindelserna och avtalen ska förlängas, och då fortgår de som förut fram till 30.4.2023.

Ansökningsguiden för jordbrukarstöd publiceras på webbplatsen livsmedelsverket.fi i mars. Guiden består av en basguide till stödansökan och en stödguide med detaljerad information om stödvillkoren.

Utöver den samlade stödansökan kan också stöd för biodling sökas i Viputjänsten fram till mitten av juni. I höst kan man göra höstanmälan för miljöersättning och ansöka om lagringsstöd för trädgårdsprodukter i Vipu.

Gårdarna kan använda sig av Viputjänsten året om, också utanför ansökningstiderna. Jordbrukaren kan till exempel uppdatera uppgifterna om sin gård och granska uppgifterna om stöd som betalats till den egna gården. 

Ytterligare information till stödsökande (livsmedelsverket.fi)
Kontaktinformation
Viputjänstens användaranvisningar 
Årsklocka för jordbrukarstöd

Ytterligare information till medierna
Informationssystemexpert Maria Jukkola
040 186 8272
maria.jukkola@ruokavirasto.fi