Ansökningar om jordbrukarstöd pågår i Vipu fram till mitten av juni

11. februari 2021

Den samlade ansökan om jordbrukarstöd börjar i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi) sista veckan i april. Ansökan pågår fram till mitten av juni.  Före den samlade stödansökan kan man ansöka om ersättning för djurens välbefinnande, nationella husdjursstöd, växthusstöd och transportstöd för sockerbeta samt anmäla djurantal för 2020 i Viputjänsten.

Ändringar i stödansökningstiderna – villkoren ändras inte

Ansökan om ersättning för djurens välbefinnande och anmälan om djurantal pågår i Viputjänsten fram till 17.2. Ansökan om nationella husdjursstöd, växthusstöd och transportstöd för sockerbeta börjar 15.2 och slutar 10.3. Under tidigare år har ansökningstiderna varierat, men i fortsättningen har Livsmedelsverket som mål att slå samman ansökningstiderna i mån av möjlighet.

Vid ansökan om nationella husdjursstöd kan djurgårdarna ansöka om frikopplat stöd för svin- och fjäderfäproduktion samt förskott på nationellt husdjursstöd för nötkreatur, tackor och getter. Gårdarna som ansöker om nordligt husdjursstöd ska ha en giltig anmälan om deltagande i djurstöden. 

Transportstödet för sockerbeta betalas som stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis -stöd, till sockerbetsodlare som kompensation för de kostnader som transporten orsakar. Under tre beskattningsår kan de minimis -stöd till jordbrukssektorn beviljas till ett belopp av högst 20 000 euro per gård och alla de minimis -stöd till ett belopp av högst 200 000 euro per gård. Av den orsaken måste jordbruksföretagets beskattningsår och tidigare beviljade de minimis -stöd uppges vid stödansökan.

De växthus inklusive grundläggande uppgifter om dem som låg till grund för fjolårets ansökan om växthusstöd är till hjälp för odlaren vid e-ansökan. Om de grundläggande uppgifterna om växthusen inte har ändrats behöver man bara mata in odlingsuppgifterna om växterna år 2021 i Vipu.

Den samlade stödansökan slutar 15.6

Vid den samlade stödansökan kan gårdarna ansöka om följande stöd:

  • ersättning för ekologisk produktion
  • kompensationsersättning
  • EU-stöd till unga jordbrukare
  • stöd till unga jordbrukare
  • bidrag för jordbruksgrödor
  • grundstöd och förgröningsstöd
  • nordligt hektarstöd
  • nationellt stöd för sockerbeta
  • allmänt hektarstöd
  • miljöersättning.

De miljöförbindelser och miljöavtal samt ekoförbindelser som ingicks år 2015 och 2016 löper ut 30.4.2021. I samband med den samlade stödansökan kan jordbrukarna ansöka om att förbindelserna och avtalen ska förlängas fram till 30.4.2022.

Ansökningsguiden för jordbrukarstöd publiceras på webbplatsen livsmedelsverket.fi i mars. Guiden består av en basguide till stödansökan och en stödguide med detaljerad information om stödvillkoren.

Utöver den samlade stödansökan kan också stöd för biodling sökas i Viputjänsten fram till mitten av juni. I höst kan man göra höstanmälan för miljöersättning och ansöka om lagringsstöd för trädgårdsprodukter i Vipu.

Gårdarna kan använda sig av Viputjänsten året om, också utanför ansökningstiderna. Jordbrukaren kan till exempel uppdatera uppgifterna om sin gård och granska uppgifterna om stöd som betalats till den egna gården. 

Ytterligare information till stödsökande

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Livsmedelsverket.fi
Viputjänstens användaranvisningar
Årsklocka för jordbrukarstöd (pdf)

Ytterligare information till medierna

Informationssystemexpert Maria Jukkola
040 186 8272
maria.jukkola@ruokavirasto.fi