Avtalen om uppfödning av lantraser förnyas nästa år

9. juni 2022

Avtalen om uppfödning av lantraser förnyas år 2023. I fortsättningen löper avtalen över ett kalenderår. Avtal för 2023 kan sökas i e-tjänsten Vipu vid ingången av nästa år. Avtalsvillkoren ska uppfyllas från och med 1.1.2023.

För de nuvarande avtalen om uppfödning av lantraser kan man ansöka om ett års förlängning i samband med jordbrukarnas samlade stödansökan som avslutas 15.6.2022. De förlängda avtalen är i kraft 1.5.2022–30.4.2023. Avtalsvillkoren förblir oförändrade i de förlängda avtalen.

Om det nästa år finns djur både i det gamla och i det nya avtalet, betalas ersättningen enligt det gamla avtalet till fullt belopp fram till 30.4.2023. Ersättning enligt det nya avtalet betalas för tiden mellan 1.5 och 31.12.

Avtal kan ingås för nötkreatur, får, getter, finska hästar och lantrashöns 

Från och med nästa år kan avtal om uppfödning av lantraser ingås för följande djurraser:

Nötkreatur: östfinsk boskap, västfinsk boskap och nordfinsk boskap

  • Ett villkor är minst ett nötkreatur som producerat renrasig avkomma.
  • Under de två år som föregår året för ansökan om avtal ska nötkreaturen ha producerat minst en renrasig avkomling.

Får: finska lantrasfår, kajanalandsfår och ålandsfår

  • Ett villkor är minst fem får som producerat renrasig avkomma.
  • Under de två år som föregår året för ansökan om avtal ska fåren ha producerat minst en renrasig avkomling.

Getter: finska lantrasgetter

  • Ett villkor är minst fem getter som producerat renrasig avkomma.
  • Under de tre år som föregår året för ansökan om avtal ska getterna ha producerat minst en renrasig avkomling.

Finska hästar:

  • Ett villkor är minst en häst som producerat renrasig avkomma.
  • Under de tre år som föregår året för ansökan om avtal ska hästarna ha producerat minst en renrasig avkomling.

Lantrashöns:

  • Ett villkor är en flock med minst 20 lantrashönor och lantrastuppar.
  • Lantrashönsen ska höra till Programmet för bevarande av lantrashöns som samordnas av Naturresursinstitutet.

Ett djur som omfattas av ett avtal som ingås nästa år ska ha ett härstamningsintyg (stambok). Dessutom ska djuret ha producerat en renrasig avkomling. Renrasig avkomma av nötkreatur, får och getter syns direkt i den uppdaterade stamboken och en renrasig finsk häst i Finlands Hippos register. För lantrashöns räcker det att hönorna hör till programmet för bevarande av lantrashöns som upprätthålls av Naturresursinstitutet.

Ett djur som tagits bort från avtalet kan ersättas med ett djur av samma lantras, om djuret uppfyller villkoren för stödet vid tidpunkten för ersättandet.

Djurhållningsplatserna för hästar och hönor ska uppges i ansökan om avtal. För andra raser behöver djurhållningsplatserna inte uppges i ansökan, eftersom administrationen hämtar dem från djurregistren. Läs mer om registreringen av djurhållningsplatser på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

För får och getter krävs en avelsplan som man kan göra upp på egen hand eller beställa av en sakkunnig. I avelsplanen anges individuellt de avelsbaggar och tackor i betäckningsgrupperna som ska användas.

Ingen av djurraserna omfattas av ålderskrav. Avtal kan ingås om djur av hon- och hankön. Stambok förs av samma aktörer som nu (livsmedelsverket.fi: stambokförande sammanslutning).

En del av de nya avtalsvillkoren träder i kraft först efter 2023. Från och med 2024 kan det införas en prioritetsordning för de lantraser som tas in i avtalet. Från och med 2025 måste man kunna påvisa inavelsgraderna för nötkreatur. Graden för inavel måste ligga under 6,25 procent med användning av sex föräldragenerationer. Stambokföraren fogar uppgifterna till nötkreaturens stambok.

Uppgifterna baserar sig på CAP-planen som innehåller information om stöden och villkoren under den kommande finansieringsperioden. Planen har utarbetats av jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med intressegrupper. För planen behövs ännu kommissionens godkännande som emotses under sensommaren eller hösten 2022. Stödvillkoren kan bli föremål för ytterligare ändringar i samband med de förhandlingar som förs med kommissionen.

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
överinspektör Ulla Sihto
040 559 9005
ulla.sihto@ruokavirasto.fi