Extraordinärt anpassningsstöd får sökas 8–18.8.2022

25. juli 2022

Ansökan om extraordinärt anpassningsstöd till södra Finland börjar i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi) måndag 8.8.2022. Anpassningsstödet utgör en del av det försörjningsberedskapspaket som regeringen riktar till jordbruket.

Stöd kan betalas till sådana gårdar i stödregion AB som år 2021 beviljats stöd för växthusproduktion, lagringsstöd för trädgårdsprodukter eller från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning. Den gård som får stöd ska fortsätta med samma jordbruksverksamhet också i år i enlighet med stödvillkoren. Stödet kan alternativt sökas också med pappersblankett 523, som kan skrivas ut från webbplatsen livsmedelsverket.fi. Blanketten lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 18.8.2022.

Det extraordinära anpassningsstödet betalas ut till sökandena före utgången av september. I stöd betalas sammanlagt 20,5 miljoner euro, delvis av EU-medel och delvis av nationella medel. 

Mer information om det extraordinära anpassningsstödet och övriga tilläggsbetalningar på webbplatsen livsmedelsverket.fi

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
överinspektör Lea Anttalainen
040 824 1373
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi