Krisstöden 2022: extraordinärt anpassningsstöd till stödregion AB samt tilläggsbetalningar till stödregion C och kompensationsersättningen

Rysslands invasion av Ukraina har under våren orsakat betydande störningar och problem på jordbruks- och livsmedelsmarknaden i Finland, Europa och globalt.  I slutet av mars beslutade Europeiska unionen om fördelning av krisreserven i sin jordbruksbudget mellan medlemsstaterna. I Finland har regeringen fattat beslut om ett försörjningsberedskapspaket för jordbruket.

I försörjningsberedskapspaketet ingår i form av krisstöd 2022 ett extraordinärt anpassningsstöd till södra Finland samt tilläggsbetalningar till stödregion C när det gäller stöd för växthusproduktion, lagringsstöd för trädgårdsprodukter och från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning. Dessutom höjs kompensationsersättningens stödnivå.

Det extraordinära anpassningsstödet är ett tilläggsstöd som riktar sig till stödregion AB. Stödet finansieras delvis med EU-medel och delvis med nationella medel.

Så här ansöker du om extraordinärt anpassningsstöd 

Ansökan om stöd börjar 8.8.2022. Sök stödet senast 18.8.2022 i Viputjänsten (https://vipu.ruokavirasto.fi) eller med blankett 523 hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Du behöver inte foga några uppgifter om odling eller djur till ansökan.

I Viputjänsten kan man inte skicka in ansökan efter ansökningstidens utgång. En för sent inlämnad ansökan avslås.

Om du ansöker om stödet på pappersblankett kan du skriva ut blanketten under ansökningstiden på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Om du vill kan du återta din ansökan i Viputjänsten under ansökningstiden eller anmäla skriftligen om återtagandet till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.  

Stödet återkrävs om det har betalats ut felaktigt eller utan grund.  

Du kan ansöka om extraordinärt anpassningsstöd om du år 2021 har beviljats något av de nedan nämnda stöden i AB-regionen:

  • stöd för växthusproduktion 2021   
  • lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2021
  • från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning 2021.

Ett villkor för beviljande av stödet är att den jordbruksverksamhet som berättigat till de ovan nämnda stöden som beviljades 2021 också fortgår år 2022. Fortsatt bedrivande av verksamheten innebär att den stödsökande har en stödansökan för 2022 om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfäproduktion, stöd för växthusproduktion eller en ansökan om åkerstöd där sökanden anmält minst 1 ha trädgårdsväxter. Om en besittningsöverföring av hela gården har ägt rum på gården senast 18.8.2022 kan stödet betalas till övertagaren.

Som grund för betalningen av anpassningsstöd används de kvadratmeter, kubikmeter eller referenskvantitetens djurenheter som ingick i stödansökningarna för 2021. Från det beviljade stödet har minskningarna till följd av övervakning och förseningsdagar dragits av. I Viputjänsten, hos kommunen eller NTM-centralen kan du kontrollera situationen för de ovan nämnda stöden 2021.

Stödbelopp och betalning av stödet

Extraordinärt anpassningsstöd betalas ut i stödregion AB. Stödet betalas ut senast 30.9.2022. Sammanlagt 20,5 miljoner euro har reserverats för stödet.

Stödtyp

Stödbelopp

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

57 €/de

Växthusstöd, kort odlingssäsong

3,2 €/m2

Växthusstöd, lång odlingssäsong

8,7 €/m2

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter, maskinellt kylda lager

10,9 €/m3

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter, övriga lager

5,2 €/m3

Tilläggsbetalningar till stödregion C

Tilläggsbetalningarna till det nordliga området (stödregion C) för 2022 betalas som en höjning av stödnivån för stödet till växthusproduktion, lagringsstödet för trädgårdsprodukter och det frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållning.

Uppgifterna i ansökningarna för 2022 används som grund för betalningen. Du behöver inte ansöka om stöd separat/på nytt för att få tilläggsbetalningen, utan du får den automatiskt om du har ansökt om dessa stöd år 2022.

Stödbelopp och betalning av stödet

Tilläggsbetalningen till det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållning och tilläggsbetalningen till stödet för växthusproduktion betalas till stödregion C från och med augusti 2022. Tilläggsbetalningen till lagringsstödet för trädgårdsprodukter betalas i samband med den normala stödbetalningen våren 2023. Sammanlagt 21 miljoner euro har reserverats för tilläggsbetalningarna.

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning: Stödregion

Djurenhetsgräns

€/de

Förhöjning €/de

Totalt €/de

C1

146 de

164

56

220

C1

över 146 de

55

81

136

C2

170 de

143

48

191

C2

över 170 de

48

70

118

C2 norr och skärgårdsregionerna inom stödregion C

200 de

199

41

240

C2 norr och skärgårdsregionerna inom stödregion C

över 200 de

41

59

100

C3 och C4

200 de

206

41

247

C3 och C4

över 200 de

41

59

100

 

Stödtyp

Stödbelopp

Förhöjning

Stödbelopp totalt

Växthusstöd, kort odlingssäsong

3,4 e/m2

3,2 e/m2

6,6 €/m2

Växthusstöd, lång odlingssäsong

9,2

8,7

17,9 €/m2

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter, maskinellt kylda lager

14,2

4,0

18,2 €/m3

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter, övriga lager

8,8

0

8,8 €/m3

Höjning av kompensationsersättningen

Stödnivåerna 2022 för kompensationsersättning och husdjursförhöjning kommer att höjas. Som grund för betalningen används uppgifterna i ansökningarna för 2022. Du behöver inte ansöka om stöd separat/på nytt för att få höjningen, utan du får den automatiskt om du har ansökt om dessa stöd år 2022.

Stödbelopp och betalning av stödet

Höjningen av kompensationsersättningen betalas i samband med förskottsbetalningen från och med oktober 2022. Höjningen av husdjursförhöjningen betalas i samband med den normala stödbetalningen våren 2023. Sammanlagt 119 miljoner euro har reserverats för höjningarna.

Stödregion AB

Stödbelopp

Förhöjning

Stödbelopp totalt

växtodling

217 €/ha

48 €/ha

265 €/ha

husdjursförhöjning

60 €/ha

19 €/ha

79 €/ha

Stödregion C

 

 

 

växtodling

242 €/ha

48 €/ha

290 €/ha

husdjursförhöjning

60 €/ha

19 €/ha

79 €/ha

 

Sidan har senast uppdaterats 7.7.2022