Jordbrukets försörjningsberedskap tryggas genom tilläggsstöd

4. juli 2022

Rysslands anfall mot Ukraina har orsakat betydande problem för jordbruks- och livsmedelsmarknaden. För att trygga försörjningsberedskapen betalas tilläggsstöd till gårdarna från och med augusti. Gårdarna i södra Finland kan ansöka om extraordinärt anpassningsstöd och gårdarna inom området för nordligt stöd får höjningar av de nuvarande jordbruksstöden. Dessutom får alla gårdar en tilläggsbetalning till kompensationsersättningen. 

Det extraordinära anpassningsstödet och tilläggsbetalningarna utgör en del av det försörjningsberedskapspaket som regeringen riktar till jordbruket.

Krisstöd får sökas i augusti

Ansökan om extraordinärt anpassningsstöd till södra Finland är öppen i jordbrukarnas e-tjänst Vipu 8–18.8.2022. Stöd kan betalas till sådana gårdar i stödregion AB som år 2021 beviljats stöd för växthusproduktion, lagringsstöd för trädgårdsprodukter eller från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning. Den gård som får stöd ska fortsätta med jordbruksverksamheten också i år i enlighet med stödvillkoren.

Det extraordinära anpassningsstödet betalas ut till sökandena före utgången av september. Sammanlagt 20,5 miljoner euro har reserverats för stödet delvis av EU-medel och delvis av nationella medel. 

Livsmedelsverket informerar mer ingående om ansökan om anpassningsstöd när tiden för ansökan närmar sig.

Tilläggsbetalningar till gårdar i det nordliga området

I det nordliga området, dvs. stödregion C, genomförs tilläggsbetalningarna i form av höjningar av stöd. Det blir höjningar av stödet för växthusproduktion, stödet för lagring av trädgårdsprodukter och det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållning för 2022. Tilläggsbetalningarna behöver inte sökas separat, utan de betalas automatiskt till de gårdar som ansökt om stöd i år.

Tilläggsbetalningarna till växthusstödet betalas fr.o.m. 18.8.2022. Samma dag börjar utbetalningen av tilläggsbetalningar till gårdar som har ansökt om förskott på från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning. Tilläggsbetalningen till lagringsstöd för trädgårdsprodukter betalas i samband med den normala utbetalningen av stödet i april 2023. För tilläggsbetalningarna till stöden har det reserverats sammanlagt 21 miljoner euro.

Tilläggsbetalningar till kompensationsersättningen i hela landet

Kompensationsersättningen för 2022 höjs i hela landet. Höjningarna betalas automatiskt till gårdar som ansökt om kompensationsersättning och dess husdjursförhöjning i år. Gårdarna får tilläggsbetalningarna i samband med utbetalningen av förskotten på kompensationsersättningen från och med oktober 2022. Husdjursförhöjningarna och tilläggsbetalningarna till dem betalas i samband med den normala betalningen av ersättning våren 2023. För tilläggsbetalningarna till kompensationsersättningen har det reserverats sammanlagt 119 miljoner euro.

Tilläggsbetalningarna till kompensationsersättningen förutsätter att landsbygdsprogrammet ändras. Förslaget till ändring har sänts till Europeiska kommissionen för godkännande.

Mer information om tilläggsbetalningarna på webbplatsen livsmedelsverket.fi

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
överinspektör Lea Anttalainen
040 824 1373

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi