Höstens utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd har publicerats – det mesta av stöden för år 2020 betalas under ansökningsåret

28. februari 2020

Livsmedelsverket har publicerat den målsatta utbetalningstidtabellen för jordbrukarstöd hösten 2020. Målet är att totalt cirka 1,4 miljarder euro av de jordbrukarstöd som söks år 2020 ska betalas ut under ansökningsåret. Det är över 80 procent av det totala stödbeloppet.

De eftersträvade tidpunkterna för utbetalning av jordbrukarstöd uppges på månadsnivå i utbetalningstidtabellen. Livsmedelsverket informerar om de exaktare tidpunkterna i höst innan utbetalningarna påbörjas.

Betalningsprocenten för förskott på ersättningar som är baserade på landsbygdsprogrammet återgår i år sannolikt till 75. Tack vare en undantagsbestämmelse kunde 85 procent av ersättningarna betalas i förskott åren 2016–2019. 

Betalningen av förskott på programbaserade stöd inleds i oktober

När det gäller stöd som baserar sig på landsbygdsprogrammet kommer förskotten på kompensationsersättningen och ersättningen för ekologisk växtproduktion att betalas ut i oktober. Kompensationsersättningens restbelopp betalas till gårdarna i december. I november blir det dags att betala förskotten på miljöersättningarna, både de som baserar sig på förbindelser och de som baserar sig på avtal. Förskotten på kompensationsersättning, ersättning för ekologisk växtproduktion och miljöersättning utgör 75 procent av det sammanlagda ersättningsbeloppet.

I november betalas också förskotten på ersättningen för djurens välbefinnande ut. Till svin- och fjäderfägårdarna betalas förskottet på basis av det djurantal som gården har anmält. Nöt-, får- och getgårdarnas förskott betalas på basis av antalet djurenheter som samlats i djurregistren. Förskottet på ersättningen för djurens välbefinnande är ungefär hälften av ersättningsbeloppet.

I december utbetalas ersättningarna för de föregående programperiodernas avtal om miljöspecialstöd och ersättningen på basis av avtal om odling av ursprungsväxter i sin helhet.

På 2021 års sida betalas restbeloppen av programbaserade stöd samt de husdjursförhöjningar som hör ihop med kompensationsersättningen och ersättningen för ekologisk produktion.

Merparten av EU:s direktstöd och de nationella stöden betalas ut i december

EU:s direktstöd betalas ut till gårdarna i december. Av de totala beloppen av grundstödet, förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare och bidraget för jordbruksgrödor betalas 95 procent ut. Bidraget för mjölkkor och bidraget för nötkreatur betalas ut för tiden 1.1–15.9. Restbeloppen av direktstöden betalas ut till gårdarna år 2021. Livsmedelsverket informerar hösten 2020 i närmare detalj om den utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd som kommer att följas våren 2021.

I december utbetalas också följande nationellt finansierade stöd: det allmänna hektarstödet, det nordliga hektarstödet, stödet till unga jordbrukare och stödet för sockerbeta.

Det nationella nordliga stödet för mjölk betalar Livsmedelsverket ut till mjölkgårdarna varje månad.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd (livsmedelsverket.fi)

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Päivi Akkanen (28.2)
040 714 5735

Överinspektör Teppo Jauhiainen (fr.o.m. 2.3)
040 714 5855

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi