Jordbrukarstöden kan sökas fram till medlet av juni – huvudstödansökan börjar i slutet av april

2. mars 2020

Jordbrukarnas huvudstödansökan börjar i e-tjänsten Vipu i slutet av april. Före huvudstödansökan kan gårdarna ansöka om nationella husdjursstöd och transportstöd för sockerbeta i Viputjänsten. Som bäst pågår också ansökan om stöd för växthusproduktion fram till 6.3.

Nationella husdjursstöd kan sökas fram till 27.3

Ansökan om nationella husdjursstöd är öppen 27.2–27.3. Djurgårdarna kan ansöka om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfäproduktion samt förskott på nordligt husdjursstöd för nötkreatur, tackor och getter.

Jordbrukare som ansöker om nordligt husdjursstöd ska ha en giltig anmälan om deltagande i husdjursstöd. Vid behov kan anmälan om nötkreatur, tackor och getter göras i Viputjänsten i samband med stödansökan.

Ansökan om transportstöd för sockerbeta infaller tidigare i fjol

Ansökan om transportstöd för sockerbeta 2019 börjar 9.3 och slutar 27.3. Stödet betalas som stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis -stöd, för att ersätta sockerbetsodlarna för de kostnader som transporten orsakat.

Under en period om tre beskattningsår kan en gård beviljas de minimis -stöd till jordbrukssektorn till ett belopp om högst 20 000 euro och alla de minimis -stöd till ett belopp om högst 200 000 euro. Av den orsaken måste man vid stödansökan uppge gårdsbruksföretagets beskattningsår och tidigare de minimis -stöd som beviljats gården.

Anvisningarna för ansökan om transportstöd för sockerbeta publiceras på webbplatsen livsmedelsverket.fi när stödbeloppet är fastställt. I anvisningarna anges stödbeloppet enligt transportsträckorna.

Huvudstödansökan slutar 15.6

Jordbrukarna har tid på sig från slutet av april till mitten av juni att lämna in huvudstödansökan. Vid huvudstödansökan kan gårdarna ansöka om följande stöd:

  • Ersättning för ekologisk produktion
  • Kompensationsersättning
  • EU-stöd till unga jordbrukare
  • Stöd till unga jordbrukare
  • Bidrag för jordbruksgrödor
  • Grundstöd och förgröningsstöd
  • Nordligt hektarstöd
  • Nationellt stöd för sockerbeta
  • Allmänt hektarstöd
  • Miljöersättning

Vid huvudstödansökan kan man ansöka om förlängning av miljö- och ekoförbindelser samt miljöavtal. De förlängda förbindelserna och avtalen är i kraft fram till 30.4.2021.

Ansökningsguiden för jordbrukarstöd publiceras på webbplatsen livsmedelsverket.fi i mars. Guiden består av en basguide till stödansökan och en stödguide med detaljerade stödvillkor.

Under början av året har jordbrukarna kunnat ansöka om ersättning för djurens välbefinnande och anmäla djurantalen för 2019 i Viputjänsten. Från slutet av april till medlet av juni pågår utöver huvudstödansökan också ansökan om stöd för biodling i Vipu. Viputjänsten kan användas av gårdarna året om, också utanför ansökningstiderna. Jordbrukaren kan till exempel uppdatera uppgifterna om sin gård och granska uppgifter om de stöd som betalts till gården.  

Ytterligare information till stödsökande

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Livsmedelsverket.fi

Meddelande: Växthusstöd får sökas fram till 6.3
Anvisning om nordligt husdjursstöd
Anvisning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning  
Viputjänstens användaranvisningar    
Årsklocka för jordbrukarstöd  

Ytterligare information till medierna

Informationssystemexpert Maria Jukkola
040 186 8272
maria.jukkola@ruokavirasto.fi