Merparten av jordbrukarstöden för 2022 betalas ut i höst

8. mars 2022

Livsmedelsverket har publicerat den eftersträvade utbetalningstidtabellen för jordbrukarstöd hösten 2022. Den är nästan oförändrad jämfört med tidtabellen för hösten 2021. Målet är att totalt cirka 1,4 miljarder euro av de jordbrukarstöd som söks år 2022 ska betalas ut under ansökningsåret. Det är över 80 procent av det totala stödbeloppet.

Tidpunkterna för utbetalning av EU:s djurbidrag finns ännu inte med i tidtabellen. Bidragsvillkoren har ändrats betydligt jämfört med i fjol och det är ännu inte känt hur alla ändringar inverkar på utbetalningstidtabellen. År 2021 betalades djurbidragen ut i december.

De eftersträvade tidpunkterna för utbetalning av jordbrukarstöd anges på månadsnivå i utbetalningstidtabellen. Livsmedelsverket informerar om de exaktare tidpunkterna i höst innan utbetalningarna påbörjas.

Betalningen av stöd inleds i oktober

Utbetalningen av förskott enligt EU:s landsbygdsprogram inleds i oktober, då förskotten på kompensationsersättningen och ersättningen för ekologisk växtproduktion betalas ut. Förskottens andel av de programbaserade stöden får utgöra högst 75 procent av ersättningen och därmed skulle utbetalning av en större andel förutsätta en undantagsbestämmelse. Under åren 2016–2021 har andelen varit 85 procent tack vare en undantagsbestämmelse för varje enskilt år.

Kompensationsersättningens restbelopp betalas till gårdarna i december.

I oktober betalas också restbeloppet av stödet för växthusproduktion som under de två senaste åren har betalats tidigare än vanligt, redan i juni. Undantagsvis betalas 80 procent i förskott på stödet i april i stället för 60 procent.

I november betalas förskotten på miljöersättning och ersättning för djurens välbefinnande samt de nationella åkerstöden 

I november är det dags att betala förskotten på miljöersättning (cirka 75 procent av ersättningen), som betalas på basis av såväl förbindelser som avtal.

I november betalas också förskotten på ersättningen för djurens välbefinnande ut. Till svin- och fjäderfägårdarna betalas förskottet på basis av det djurantal som gården har anmält. Nöt-, får- och getgårdarnas förskott betalas på basis av antalet djurenheter som samlats i djurregistren. Förskottet på ersättningen för djurens välbefinnande är ungefär hälften av ersättningsbeloppet.

I turen står också det allmänna hektarstödet, det nordliga hektarstödet, stödet till unga jordbrukare och stödet för sockerbeta, som alla betalas av nationella medel.

EU:s direkta åkerstöd betalas i december

EU:s direkta arealbaserade stöd betalas ut till gårdarna i december. Av de totala beloppen av grundstödet, förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare och bidraget för jordbruksgrödor betalas cirka 95 procent ut.

Dessutom betalas ersättningarna för avtal om odling av ursprungsväxter ut i december.

Det nationella produktionsstödet för mjölk betalar Livsmedelsverket ut till mjölkgårdarna varje månad.

Restbeloppen av stöden betalas ut år 2023

Under 2023 betalas restbeloppen av programbaserade stöd och direktstöd samt husdjursförhöjningarna i samband med kompensationsersättning och ersättning för ekologisk produktion till gårdarna. Livsmedelsverket informerar hösten 2022 i närmare detalj om den utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd som kommer att följas våren 2023.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd (livsmedelsverket.fi)

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi