Rennäringsidkare kan nu ansöka om ersättning för de skador som drabbat rennäringen på grund av exceptionella väderförhållanden vintern 2019–2020

14. juni 2021

Rennäringsidkare kan ansöka om ersättningar för skador och merkostnader som orsakats av exceptionella väder-, snö- och naturförhållanden renskötselåret 2019–2020. Statsrådet har beviljat ett anslag på 6 miljoner euro för ersättandet av skador. Ersättningen är av engångsnatur. En förutsättning för att ersättningar ska betalas är att riksdagen i samband med behandlingen av III tilläggsbudgeten för 2021 godkänner anslaget för ändamålet.

Ersättning kan sökas fram till 16.8.2021 i e-tjänsten Hyrrä eller med pappersblankett som lämnas in till NTM-centralen i Lappland. Ansökningarna behandlas vid NTM-centralen i Lappland. Rennäringsidkarna ansöker om ersättning som hushåll. Hushållet ska ha ägt minst 50 livrenar före katastrofen. Till delägare i renbeteslag som upprepade gånger haft för många renar betalas inga ersättningar.

Skador som drabbat rennäringen ersätts på grund av exceptionella naturförhållanden

Renskötselåret 2019–2020 var ovanligt snörikt i norra Finland. De exceptionella förhållandena orsakade stora förluster och skador för rennäringsidkarna. Renskadelagen, med vilken förluster kan ersättas, har börjat tillämpas genom statsrådets beslut. Lagen verkställs av Livsmedelsverket.

Renägarna kan ansöka om ersättning för renar som bevisligen dött, inkomstbortfall, minskad kalvproduktion, ökade kostnader för extrautfodring och veterinärkostnader. Den skadelidandes självriskandel är 70 procent av de renar som dött och 33 procent av de övriga förlusterna. Det maximala ersättningsbeloppet till ett hushåll för minskad kalvning, kostnader för extrautfodring och veterinärkostnader är 20 000 euro. 

Skadeberäkningen som är en obligatorisk bilaga till ansökan om ersättning finns på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Med skadeberäkningen som krävs som bilaga till ansökan verifierar sökanden de merkostnader som orsakats av skadorna och antalet döda renar.

Ansökningarna behandlas inom två månader efter ansökningstidens utgång. Det slutliga ersättningsbelopp som betalas till sökanden bestäms enligt det sammanlagda ansökta ersättningsbeloppet.

Ytterligare information om ansökan om ersättning för skador som drabbat rennäringen (livsmedelsverket.fi).

 

Ytterligare information vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Eveliina Viitanen

0295 205 166

eveliina.viitanen@ruokavirasto.fi

 

Ytterligare information vid NTM-centralen i Lappland:

Renhushållningsexpert Päivi Kainulainen

0295 037 038

paivi.kainulainen@ely-keskus.fi