Ersättning för skador som drabbat rennäringen

Ansökningstid för stöd 2014–22 har gått ut. Ansökningar kan ännu inte göras för finansieringsperioden 2023–27. 

Vi meddelar separat när ansökningarna öppnas.

Stöden förnyas 2023

Information om förändringar av jordbruksstöden

Ansökan om ersättning för skador som drabbat rennäringen till följd av exceptionella snö- och väderleksförhållanden vintern 2019–2020 har avslutats och Lapplands NTM-central har börjat behandla ansökningarna. På grund av förfrågningarna om tilläggsuppgifter och det stora antalet ansökningar kommer ersättningarna att betalas ut till sökandena uppskattningsvis i slutet av november 2021.

 

Renskötselåret 2019–2020 var ovanligt snörikt i norra Finland. De exceptionella väderförhållandena orsakade rennäringsidkarna stora förluster och skador, och därför kan rennäringsidkare ansöka om ersättningar för skador och merkostnader som orsakats av exceptionella väder-, snö- och naturförhållanden renskötselåret 2019–2020. För ersättningarna har reserverats 6 miljoner euro. Ersättningen är av engångsnatur.

Renägarna kan ansöka om ersättningar för renar som bevisligen dött, inkomstbortfall, minskad kalvproduktion, ökade kostnader för extrautfodring och veterinärkostnader. Den skadelidandes självriskandel är 70 procent av de renar som dött och 33 procent av de övriga förlusterna. Det maximala ersättningsbeloppet till ett hushåll för minskad kalvning, kostnader för extrautfodring och veterinärkostnader är 20 000 euro. 

Till delägare i renbeteslag som upprepade gånger haft för många renar betalas inga ersättningar. Kontrollera situationen för ditt renbeteslag hos NTM-centralen i Lappland.

Rennäringsidkarens hushåll

Rennäringsidkarna ansöker om ersättning som hushåll. Ett hushåll ska ha ägt minst 50 livrenar före skadeåret. Definitionen av hushåll skiljer sig från definitionen av stöd per djur. Som medlemmar i en rennäringsidkares hushåll betraktas makar samt deras minderåriga barn. Ett hushåll bildas också av personer som lever i ett samboförhållande i ett gemensamt hushåll och som har eller har haft ett gemensamt barn. Till hushållet hör utöver de ovan nämnda makarna också de barn och adoptivbarn som bor i samma hushåll som makarna och som inte hade fyllt 18 år 1.1.2020. Från och med 1.1.2020 bildar de 18 år fyllda ett eget hushåll. Således bildar hushållets myndiga barn ett eget hushåll. Som hushåll betraktas också ett oskiftat dödsbo.

Ansökan om ersättning

Ersättning kan sökas i e-tjänsten Hyrrä eller med en pappersblankett som lämnas in till NTM-centralen i Lappland. Observera att en ansökan som inkommit efter ansökningstidens slut avslås.

Med skadeberäkningen som krävs som bilaga till ansökan verifierar sökanden de merkostnader som orsakats av skadorna och antalet döda renar. 

Till sin ansökan behöver en ersättningssökande följande uppgifter från sitt renbeteslag:

  • För konstaterandet av skadan ska du hos ditt renbeteslag kontrollera om du som jämförelsetal använder dig av siffrorna i renlängden för renskötselåret 2018–2019 eller 2019–2020. 
  • Renlängder för renskötselåren 2019–2020 (eller 2018–2019) och 2020–2021. Du behöver antalet räknade och oräknade renar som dött enligt slag av ren. Begär uppgifterna av ditt renbeteslag om du inte har sparat uppgifterna.
  • Information om renar som ersatts enligt viltskadelagen för renskötselåren 2019–2020 (eller 2018–2019 och 2019–2020 beroende på när renarna har räknats under renskötselåret 2019–2020) och 2020–2021. Du behöver antalet räknade och oräknade renar som dött enligt slag av ren. Kontrollera vid behov uppgifterna i de beslut om skadeersättning du fått.
  • Information om renar som ersatts via trafikskadeförsäkringen, för renskötselåren 2019–2020 (eller 2018–2019 och 2019–2020 beroende på när renarna har räknats under renskötselåret 2019–2020) och 2020–2021. De behöver antalet räknade och oräknade renar som dött enligt slag av ren.
  • Utfodringskostnaderna per delägare (från momsberäkningen 0%, andelen foder av kostnaderna moms 14% och alv 24% endast för fraktkostnader riktade för foder)

För att fylla i ansökan behövs också följande uppgifter:

  • Fullmakt av make/maka
  • Bouppteckningsinstrumentet för ett dödsbo och delägarnas fullmakter (den första sidan i bouppteckningsinstrumentet räcker)
  • Pomu-resultaträkningar för renskötselåren 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 och 2019–2020. Om det inte finns en resultaträkning lämnar du in personkontoutdraget och momsberäkningen.
  • Handlingar över köp eller försäljning av renar för renskötselåren 2018–2021.
  • Kvitton på större läkemedels- och sjukvårdskostnader än vanligt för en ren som insjuknat till följd av snökatastrofen.

Behandling av ansökan och betalning av ersättningen

 Det slutliga ersättningsbelopp som betalas till sökanden bestäms enligt hur mycket ersättningar som sammanlagt har sökts i förhållande till det beviljade anslaget. Livsmedelsverket betalar ut ersättningarna.

Sidan har senast uppdaterats 12.12.2022