Restbeloppen av jordbrukarstöd betalas till gårdarna i juni

1. juni 2020

I juni betalar Livsmedelsverket ut restbeloppen av de jordbrukarstöd som söktes år 2019.

Från och med 11.6.2020 betalas EU:s får- och getbidrag, EU:s nötdjursbidrag för tiden mellan 16.9 och 31.12, restbeloppet av ersättning för djurens välbefinnande (cirka 50 %) samt restbeloppen av grundstödet (cirka 5 %), förgröningsstödet (cirka 5 %), EU-stödet till unga jordbrukare (cirka 5 %) och bidraget för jordbruksgrödor (cirka 5 %). De slutliga stödnivåerna fastställs vid statsrådets föredragning 4.6.2020.

Restbeloppen av miljöersättning samt av ersättningen för miljöavtal om åkrar för tranor, gäss och svanar betalas från och med 18.6.2020. Restbeloppens andel är cirka 15 procent av den ersättning som betalas ut.

Restbeloppet av växthusstöd för 2020 (cirka 40 %) betalas undantagsvis ut i början av juni, från och med 4.6.2020.

De sammanlagda stödsummorna som betalas i juni 2020

Stöd

Totalsumma

EU:s nötdjursbidrag

26 000 000 €

EU:s får- och getbidrag

2 800 000 €

Ersättning för djurens välbefinnande

29 000 000 €

Grundstöd och förgröningsstöd

19 800 000 €

Stöd till unga jordbrukare (EU)

520 000 €

Bidrag för jordbruksgrödor

680 000 €

Miljöersättning

31 700 000 €

Miljöavtal om åkrar för tranor, gäss och svanar

75 000 €

Återbetalning av finansiell disciplin

6 116 000 €

Stöd för växthusproduktion

10 600 000 €

EU-stödavdrag med anledning av finansiell disciplin betalas tillbaka i början av juli

EU-stöd som har minskats på grund av finansiell disciplin betalas tillbaka till jordbrukare som år 2019 beviljades mer än 2000 euro i grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare, EU:s djurbidrag och bidrag för jordbruksgrödor.

Genom det här förfarandet som kallas finansiell disciplin görs det årligen stödavdrag i händelse av betydande kriser i produktionen och distributionen av jordbruksprodukter. Om alla stödavdrag inte blir använda betalas de resterande medlen till jordbrukarna som återbetalning av finansiell disciplin. 

Uppgifter om utbetalda stöd i Viputjänsten

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första betalningsdagen, efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen. Stöden som betalats till den egna gården kan jordbrukarna kontrollera i e-tjänsten Vipu.

Eftersträvad utbetalningstidtabell (livsmedelsverket.fi)

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi