Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 7.10

21. september 2021

Livsmedelsverket börjar betala ut förskotten på kompensationsersättningen och på ersättningen för ekologisk växtproduktion till gårdarna 7.10.2021. Jordbrukarna får in betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen. I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera stöden som betalats till den egna gården.

Förskottsbetalningarnas andel är 85 procent av ersättningsbeloppet. Normalt utgör förskottet 75 procent av ersättningen, men tack vare ett undantag som EU-kommissionen har föreslagit är andelen större. Undantaget var i bruk också åren 2015–2020, så i jämförelse med de senaste åren är de här förskottens andel nu oförändrad. 

I förskott på kompensationsersättningen betalas sammanlagt cirka 418 miljoner euro till jordbrukarna. Restbeloppet av ersättningen (ungefär 15 %) betalar Livsmedelsverket ut i december.

Totalt uppgår förskotten på ersättningen för ekologisk växtproduktion till cirka 41 miljoner euro. Återstoden av ersättningen (ungefär 15 %) betalas ut till sökandena i maj–juni 2022.

Livsmedelsverket betalar kompensationsersättningens husdjursförhöjningar och ersättningarna för ekologisk husdjursproduktion till gårdarna med djur i maj-juni 2022.

Senhöstens utbetalningstidtabell är oförändrad

Stödet per djur för renhushållning och stödet för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen börjar betalas ut 7.10.2021. Stödet per djur för renhushållning uppgår till cirka 4,9 miljoner euro, och beloppet av stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen är cirka 0,7 miljoner euro. I oktober betalas dessutom lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp.

I november påbörjas utbetalningarna av miljöersättning och ersättning för djurens välbefinnande. Förskotten på miljöersättningen utgör 85 procent av ersättningsbeloppet.

I december utbetalas grundstödet, förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare, bidraget för jordbruksgrödor, EU:s djurbidrag, nationella arealstöd och kompensationsersättningens restbelopp.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd, hösten 2021

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi