Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 1.10 med kompensationsersättningen

15. september 2020

Livsmedelsverket börjar betala ut förskotten på kompensationsersättningen till gårdarna 1.10.2020. Utbetalningen av förskott på ersättningen för ekologisk växtproduktion inleds 8.10.2020. Jordbrukarna får in betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen. I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera stöden som betalats till den egna gården.

Förskottsbetalningarnas andel är 85 procent av ersättningsbeloppet. Vanligen utgör förskottet 75 procent av ersättningen, men tack vare ett undantag som EU-kommissionen har föreslagit är andelen större. Undantaget var i bruk också åren 2015–2019, så i jämförelse med de senaste åren är de här förskottens andel nu oförändrad. 

I förskott på kompensationsersättningen betalas sammanlagt cirka 420 miljoner euro till jordbrukarna. Restbeloppet av ersättningen (ungefär 15 %) betalar Livsmedelsverket ut i december.

I våras kunde en ettårig förlängning av ekoförbindelserna sökas, så det tar längre tid än vanligt för NTM-centralerna att behandla förbindelserna. Därför betalas ekoersättningen ut litet senare än i fjol. Det sammanlagda beloppet av förskott på ersättningen för ekologisk växtproduktion är cirka 39 miljoner euro. Återstoden av ersättningen (ungefär 15 %) betalas till sökandena i maj-juni 2021.

Livsmedelsverket betalar kompensationsersättningens husdjursförhöjningar och ersättningarna för ekologisk husdjursproduktion till gårdarna med djur i maj-juni 2021. 

Senhöstens utbetalningstidtabell är oförändrad

I oktober betalar Livsmedelsverket också stödet per djur för renhushållning och stödet för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen.

I november påbörjas utbetalningarna av miljöersättning, ersättning för djurens välbefinnande och lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp. Förskotten på miljöersättning utgör 85 procent av ersättningsbeloppet.

I december utbetalas grundstödet, förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare, bidraget för jordbruksgrödor, EU:s djurbidrag, nationella arealstöd, kompensationsersättningens restbelopp och ersättningen för avtal om miljöspecialstöd.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd, hösten 2020 

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi