Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 6.10

20. september 2022

Livsmedelsverket börjar betala ut förskotten på kompensationsersättningen och på ersättningen för ekologisk växtproduktion till gårdarna 6.10.2022. Jordbrukarna får in betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen. I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera stöden som betalats till den egna gården.

Förskottsbetalningarnas andel är 85 procent av ersättningsbeloppet. Normalt utgör förskottet 75 procent av ersättningen, men tack vare ett undantag som EU-kommissionen har föreslagit är andelen större. Undantaget var i bruk också åren 2015–2021, så i jämförelse med de senaste åren är de här förskottens andel nu oförändrad. 

I förskott på kompensationsersättningen betalas sammanlagt cirka 504 miljoner euro till jordbrukarna. Stödsumman är större än förskottet 2021, eftersom där ingår den förhöjning som avtalades om i försörjningsberedskapspaketet till jordbruket. Restbeloppet av ersättningen (ungefär 15 %) betalar Livsmedelsverket ut i december.

Totalt uppgår förskotten på ersättningen för ekologisk växtproduktion till cirka 41,9 miljoner euro. Återstoden av ersättningen (ungefär 15 %) betalas ut till sökandena i maj–juni 2023.

Livsmedelsverket betalar kompensationsersättningens husdjursförhöjningar och ersättningarna för ekologisk husdjursproduktion till gårdarna med djur i maj-juni 2023.

Stödet per djur för renhushållning och stödet för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen börjar betalas ut 10.10.2022. Stödet per djur för renhushållning uppgår till cirka 5,3 miljoner euro, och beloppet av stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen är cirka 0,6 miljoner euro.

Restbeloppet av stödet för växthusproduktion (cirka 5 %) betalas från och med 13.10.2022. I stöd betalas sammanlagt cirka 1,9 miljoner euro. I oktober betalas dessutom lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp.

Livsmedelsverket informerar om de betalningar som görs i november-december när betalningsdatumen är fastställda.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd (livsmedelsverket.fi) 

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi