Utbetalningen av jordbrukarstöd i höst följer sedvanlig tidtabell

9. februari 2021

Livsmedelsverket har publicerat den eftersträvade utbetalningstidtabellen för jordbrukarstöd hösten 2021. Den är likadan som tidtabellen för hösten 2020. Målet är att totalt cirka 1,4 miljarder euro av de jordbrukarstöd som söks år 2021 ska betalas ut under ansökningsåret. Det är över 80 procent av det totala stödbeloppet.

De eftersträvade tidpunkterna för utbetalning av jordbrukarstöd anges på månadsnivå i utbetalningstidtabellen. Livsmedelsverket informerar om de exaktare tidpunkterna i höst innan utbetalningarna påbörjas.

Betalningen av förskott på programbaserade stöd inleds i oktober

Utbetalningen av förskott på stöd som baserar sig på EU:s landsbygdsprogram inleds i oktober, då förskotten på kompensationsersättningen och ersättningen för ekologisk växtproduktion betalas ut. Kompensationsersättningens restbelopp betalas till gårdarna i december. I november blir det dags att betala förskotten på miljöersättningarna, både de som baserar sig på förbindelser och de som baserar sig på avtal. Förskottens andel av de programbaserade stöden får utgöra högst 75 procent av ersättningen och därmed skulle utbetalning av en större andel förutsätta en undantagsbestämmelse. Under åren 2016–2020 var andelen 85 procent tack vare en undantagsbestämmelse.

I november betalas också förskotten på ersättningen för djurens välbefinnande ut. Till svin- och fjäderfägårdarna betalas förskottet på basis av det djurantal som gården har anmält. Nöt-, får- och getgårdarnas förskott betalas på basis av antalet djurenheter som samlats i djurregistren. Förskottet på ersättningen för djurens välbefinnande är ungefär hälften av ersättningsbeloppet.

På 2022 års sida betalas restbeloppen av programbaserade stöd samt de husdjursförhöjningar som hör ihop med kompensationsersättningen och ersättningen för ekologisk produktion.

EU:s direktstöd och de nationella åkerbaserade stöden betalas ut i december

EU:s direktstöd betalas ut till gårdarna i december. Av de totala beloppen av grundstödet, förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare och bidraget för jordbruksgrödor betalas 95 procent ut. Bidraget för mjölkkor och bidraget för nötkreatur betalas ut för tiden 1.1–15.9. Restbeloppen av direktstöden betalas ut till gårdarna år 2022. Livsmedelsverket informerar hösten 2021 i närmare detalj om den utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd som kommer att följas våren 2022.

I december utbetalas också följande nationellt finansierade stöd: det allmänna hektarstödet, det nordliga hektarstödet, stödet till unga jordbrukare och stödet för sockerbeta. Dessutom betalas ersättningarna för avtal om odling av ursprungsväxter.

Det nationella produktionsstödet för mjölk betalar Livsmedelsverket ut till mjölkgårdarna varje månad.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd (livsmedelsverket.fi)

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi