Uppdatering av uppgifterna i registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial i datasystemet MEVI

En leverantör av skogsodlingsmaterial som professionellt producerar, marknadsför eller importerar skogsodlingsmaterial ska införas i det register över leverantörer av skogsodlingsmaterial som förs av Livsmedelsverket. Leverantören av skogsodlingsmaterial registrerar sig samtidigt också i växtskyddsregistret. Man ska vara införd i växtskyddsregistret, om man producerar eller saluhåller skogsodlingsmaterial som förutsätter ett växtpass.

En leverantör av skogsodlingsmaterial ska lämna en anmälan till Livsmedelsverket om när verksamheten påbörjas och avslutas och om väsentliga förändringar i verksamheten. Om ändringar i registeruppgifterna och om att verksamheten avslutas lämnas en anmälan i datasystemet MEVI, där användarnamn skapas för registrerade företagare. Ändringar i registeruppgifterna och avförande från registret då verksamheten avslutas är avgiftsfria.

Livsmedelsverket utövar regelbunden tillsyn över ställen där skogsodlingsmaterial produceras. Sådana är plantskolor för skogsträd, separata plantförråd, fröklängningsanstalter, fröpackerier och frölager och ställen där frön förpackas. Livsmedelsverket utövar också tillsyn över marknadsföringen av skogsodlingsmaterial. Företagare som är skyldiga att ha ett växtpass kontrolleras årligen.

Uppdatering av registeruppgifter i datasystemet MEVI

Livsmedelsverket sänder varje leverantör av skogsodlingsmaterial som är införd i registret eller representanten för denna ett användarnamn till datasystemet MEVI. En leverantör av skogsodlingsmaterial som loggat in i systemet ser uppgifterna om sitt företag i punkten uppgifter om leverantören och uppgifterna om sina verksamhetsställen under rubriken verksamhetsställen.

Under rubrikerna finns en lista på verksamhetsställenas registreringshistoria. Högst upp på listan har med en grön boll markerats en förhandsifylld blankett, vars uppgifter leverantören ska kontrollera och komplettera. Blanketten öppnas då du klickar på rubriken.

Företagaren ska fylla i såväl uppgifterna om leverantören som uppgifterna om varje verksamhetsställe.

Uppgifter om leverantören

Uppgifterna om leverantören finner du under rubriken uppgifter om leverantören. Godkännandet och kompletterandet av blanketter sker på följande sätt:

 1. Öppna blanketten genom att klicka på tryckknappen Redigera blanketten.
 2. Korrigera uppgifterna på den förhandsifyllda blanketten och komplettera den med uppgifter som saknas.
  • Som leverantör av skogsodlingsmaterial anges en fysisk person eller juridisk person (namn eller firma). Med en juridisk person avses ett självständigt företag, en organisation eller en stiftelse som har ett eget företags- eller organisationsnummer.
 3. Uppgifterna om producerade och marknadsförda trädslag lämnas endast i samband med verksamhetsstället (ifylls inte)
 4. Om faktureringsuppgifterna frågas av alla företagare som en obligatorisk uppgift oberoende av om företagaren har avgiftsbelagd verksamhet. Faktureringsuppgifterna lämnas vanligen på blanketten uppgifter om leverantören. 
  • För kontroller på verksamhetsställen uppbärs kontrollavgifter enligt livsmedelsverkets prislista och de beror på verksamhetsställenas produktionsinriktning.
 5. Märk uppgifterna som kontrollerade i punkten Registreringsuppgifterna bekräftade och sänd blanketten till Livsmedelsverket genom att klicka på tryckknappen Sänd.

Uppgifter om verksamhetsställena

Uppgifterna om alla företagets verksamhetsställen finner du under rubriken verksamhetsställen.

 1. Öppna blanketten genom att klicka på tryckknappen Redigera blanketten.
 2. Korrigera uppgifterna på den förhandsifyllda blanketten och komplettera den med de uppgifter som saknas för varje verksamhetsställes del.
  • För varje verksamhetsställe anges verksamhetsställets namn, den för verksamhetsstället svarande personens kontaktuppgifter och vem som är växtskyddsansvarig.
  • Med växtskyddsansvarig avses den person som svarar för frågor som hänför sig till växtskyddet på verksamhetsstället. Den växtskyddsansvariga ska avlägga webbutbildning som Livsmedelsverket arrangerar. Livsmedelsverket informerar de växtskyddsansvariga om det när de kan avlägga utbildningen. 
 3. Informationen om producerade och marknadsförda trädslag lämnas för varje verksamhetsställe
 4. Varje verksamhetsställe ska ha en plan för återkallelse, i vilken man i korthet beskriver hur man agerar i fall av skadegörare. Mer information om planer för återkallelse finner du till höger på sidan under rubriken läs mer.
 5. I planen för egenkontroll beskrivs de centrala åtgärder som företagaren vidtar för att säkerställa växtskyddet. Det är inte obligatoriskt för företagen att utarbeta en plan för egenkontroll, men det rekommenderas för företagare som är skyldiga att ha ett växtpass. Livsmedelsverket har en möjlighet att dra ner på de avgiftsbelagda kontrollerna av egenkontrollen i sådana företag, som har levererat sin plan för egenkontroll till Livsmedelsverket och därefter följt den i två års tid. Planen för egenkontroll kan levereras till Livsmedelsverket först då den växtskyddsansvariga på verksamhetsstället har avlagt webbutbildningen. Mer information om planen för egenkontroll finner du till höger på sidan under rubriken läs mer.
 6. Planen för återkallelse och planen för egenkontroll kan levereras till Livsmedelsverket som bilaga till registreringsblanketten i datasystemet MEVI. På blanketten som bifogas skrivs en beskrivning. Dokumentet som bifogas väljs med tryckknappen Välj dokument. Du bifogar dokumentet till blanketten genom att trycka på tryckknappen Överför.
 1. Om faktureringsuppgifterna frågas av alla företagare som en obligatorisk uppgift oberoende av om företagaren har avgiftsbelagd verksamhet. Faktureringsuppgifter lämnas endast, om verksamhetsstället har en egen faktureringsadress
 • För kontroller på verksamhetsställen uppbärs kontrollavgifter enligt livsmedelsverkets prislista och de beror på verksamhetsställenas produktionsinriktning.
 1. Märk uppgifterna som kontrollerade i punkten Registreringsuppgifterna bekräftade och sänd blanketten till Livsmedelsverket genom att klicka på tryckknappen Sänd.

Verksamhetsställenas produktionsinriktningar

För varje verksamhetsställe anges produktionsinriktningarna på följande sätt:

 • Anskaffning av kottar och frön. De som professionellt ordnar insamling av kottar och frön anger anskaffning av kottar och frön som sitt verksamhetsområde.  Sådana är till exempel fröcentraler, forststyrelsen, skogsvårdsföreningar eller skogstjänstföretag. En enskild kottsamlare behöver inte registrera sig, om han samlar in kottar som ”ledd insamling i ett bestånd” på platser som anvisats av en registrerad leverantör. Om att kottinsamling inleds ska lämnas en fröinsamlingsanmälan till Livsmedelverket i datasystemet MEVI. (avgiftsfri)
 • Fröproduktion (klängning). Klängningsanstalter som klänger frön av skogsträd väljer Klängning av frön som sitt verksamhetsområde. I fröproduktionen ingår alla stadier av fröproduktionen, klängning, rensning, lagring, förpackning och marknadsföring så de behöver inte anges separat. En klängningsanstalt är skyldig att ha ett växtpass, om den klänger frön från tall (Pinus) eller douglasgran (Pseudotsuga). (kontrollavgift)
 • Med fördelning och förpackning av fröpartier avses fördelning av fröpartier i säljförpackningar som marknadsförs till skogsägare. Fröna som ska marknadsföras ska förslutas i en förpackning av vilken det framgår om förpackningen öppnats innan fröna levererats till slutanvändaren. Ett fröpackeri är skyldigt att ha ett växtpass, om det förpackar frön från tall (Pinus) eller douglasgran (Pseudotsuga). Fröförpackningen ska förses med företagarens eget växtpass och egen fröetikett. Ett växtpass krävs för frön från tall och douglasgran (kontrollavgift)
 • Med lagring av frön avses förvaring i minst ett år i ett för ändamålet lämpligt sval- eller fryslager. Med lagring avses inte tillfällig eller kortvarig lagring av frön som hänför sig till marknadsföring av frön, (avgiftsfri)
 • Med förmedling av frön avses att frön bjuds ut till försäljning, saluhålls eller annars överlåts mot ersättning samt förmedlas till tredje part. Marknadsföringen kan ske i Finland eller inom Europeiska unionens område. En leverantör av skogsodlingsmaterial är inte skyldig att ha ett växtpass, om han förmedlar färdigförpackade och med ett växtpass märkta fröpartier vidare (avgiftsfri)
 • Med plantproduktion avses uppdrivning av plantor från frön eller växtdelar. I plantproduktionen ingår förpackning, lagring och marknadsföring av plantorna så om dem behöver inte separat lämnas någon anmälan. En plantproducent är en företagare som är skyldig att ha ett växtpass. Kombinationen växtpass och plantetikett krävs av alla plantor som marknadsförs för skogsodling och den ska fästas på alla förpackningar som marknadsförs. (kontrollavgift)
  • Som växthusens areal anges den sammanlagda arealen i de växthus som används (ramarealen) inkluderande gångar och utrustning.
  • Med odlingsfält för täckrotsplantor avses den sammanlagda arealen hos de fält med belagda, stenlagda eller sandbaserade botten som används.
  • För barrotsplantors del anges den uppdrivningsareal som används.
  • På blanketten anges arealerna som används för plantproduktion på följande sätt:
 • Med lagring av plantor avses vinterlagring av plantor i ett för ändamålet lämpligt frilands-, sval- eller fryslager som inte ligger i anslutning till en plantskola (separat verksamhetsställe). Med lagring av plantor avses inte tillfällig eller kortvarig lagring av plantor som hänför sig till marknadsföring av plantor. Den som lagrar plantor är inte skyldig att ha ett växtpass. (kontrollavgift)
 • Med förmedling av plantor avses att plantor bjuds ut till försäljning, saluhålls eller annars överlåts mot ersättning samt förmedlas till tredje part. Marknadsföringen kan ske i Finland eller inom Europeiska unionens område. En leverantör av skogsodlingsmaterial är inte skyldig att ha ett växtpass, om han förmedlar färdigförpackade och med ett växtpass märkta plantpartier vidare. (avgiftsfri)
 • Med import avses införsel av skogsodlingsmaterial från andra än Europeiska unionens medlemsländer. Import av skogsodlingsmaterial förutsätter ett separat importtillstånd och nödvändiga intyg (såsom OECD-certifikat och ett internationellt växtsundhetscertifikat)

 Författningar som registreringen bygger på:

 • Lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med skogsodlingsmaterial (1055/2002)
 • Jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordning 1056/2012
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer (1146/2018 och 986/2019)
 • EU:s kontrollförordning (EU) 2017/625
 • EU:s växtskyddsförordning (EU) 2016/2031
 • Växtskyddslagen 1110/2019
 • Förvaltningslagen 434/2003, 34 § 2 mom.  4 punkten

Mer information: 

Överinspektör Kari Leinonen tfn 040 542 2493

Inspektör Harri Leinonen tfn 050 366 8581

E-post förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 2.3.2021