Blogg: Hyrrä förnyas bit för bit till den nya finansieringsperioden

8. juni 2022

Mer än 90 procent av ansökningarna om utvecklingsstöd för landsbygden görs upp på webben, i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä. År 2023 förnyas e-tjänsten Hyrrä efter hand som det blir aktuellt att ansöka om stödformerna för EU:s nya finansieringsperiod.

Stödansökan inleds stegvis under 2023, när den nationella lagstiftningen och detaljerna i verkställigheten är klara. För informationssystemets del finns det mycket att stå i när det gäller att genomföra användargränssnittets och finansieringsperiodens ändringar. För att vi ska kunna vara säkra på att de sökande kan skicka in sin ansökan i tjänsten, publiceras i det skedet de viktigaste funktionerna som till först behövs för var och en stödform. De planerade kompletterande funktionerna i tjänsten genomförs därefter stegvis. Målet är en gemensamt planerad, kundorienterad systemhelhet som gör att stöden under den nya finansieringsperioden kan genomföras ännu smidigare än tidigare.

Vi förnyar också myndigheternas användargränssnitt i Hyrrä efter det att ansökningsprocesserna för den nya finansieringsperioden har kört i gång till alla delar i e-tjänsten. Fastän myndighetstjänsten fortfarande fungerar med det gamla användargränssnittet, gör vi övergången obemärkt för myndighetsanvändarna och det behövs inga separata inloggningar i de olika användargränssnitten.

Utveckling enligt användarnas behov

E-tjänsten Hyrrä har varit i bruk sedan 2015 och man har samlat in förbättringsobjekt praktiskt taget under hela denna tid. Problemen och sådant som enkelt går att ändra på har rättats till under resans gång, men det nuvarande användargränssnittet har inte medgett några större omarbetningar.

I CAP-beredningens workshoppar, vid diskussioner med intressenter och i Hyrräs separata idéworkshoppar har användarna och deras önskemål hörsammats noga också från systemutvecklingens perspektiv. Vi har alltså samlat in en stor tunna med önskemål och från den har det varit enkelt att ösa upp idéer för att utveckla nya Hyrrä.

Intressenterna har en viktig roll också när det gäller att testa det nya användargränssnittet. På sommaren kommer vi också att låta kunderna testa det nya användargränssnittets testversion, så att användargränssnittet blir så användarvänligt som möjligt.

Tillgänglighet och flexibilitet

Det nya användargränssnittet i Hyrrä bjuder också på annat än ett nytt utseende. Det viktigaste målet för förnyelsen är att uppfylla kraven i EU:s tillgänglighetsdirektiv. Med tillgänglighet avses att alla har tillgång till digitala tjänster. Tjänsterna går att använda även om användaren har bestående eller tillfälliga hinder för att använda webbtjänsten - till exempel en syn- eller hörselskada eller en gipsad arm. Tillgänglighet innebär ett tydligt och gestaltbart användargränssnitt, ett begripligt innehåll och ett tekniskt felfritt utförande.

Användargränssnittet ska vara responsivt, vilket innebär att vyn anpassas till en användarvänlig form på dator, pekplatta eller smarttelefon i enlighet med användarens terminalutrustning. Responsivitet är numera mycket viktigt, eftersom en allt större del av användarna loggar in i e-tjänsten via mobila enheter.

Samma klossar kan användas på olika ställen

I och med reformen förnyas också tekniken "under motorhuven”, vilket möjliggör en ännu flexiblare uppbyggnad i Hyrrä och smidiga förändringar, till exempel när det gäller att ta i bruk nya tjänster.

Vi har använt oss av gamla goda metoder: Legokloss-tankesättet! Genom att planera e-tjänsten Hyrräs olika delar till ett slags Legoklossar som passar ihop, och genom att utforma till exempel ansökan och ansökningsprocessen om företagsstöd med hjälp av dem, kan samma ”klossar” kopieras och användas i andra stödformer.

Duplo-klossar

Lättare för sökanden

Det blir enklare att fylla i ansökan i e-tjänsten Hyrrä när man i och med förnyelsen utnyttjar uppgifterna i andra myndighetssystem så effektivt som möjligt också i Hyrrä. Detta innebär att om sökanden har lämnat en uppgift till någon finländsk myndighet, kan uppgiften hämtas färdigt ifylld till ansökan. Detta underlättar också myndigheternas verksamhet.

I det nya användargränssnittet visas bara sådana frågor för sökanden som han eller hon måste besvara med tanke på ansökan om stöd. Detta gör användningen av Hyrrä enhetligare och lättare för kunder, myndigheter och upprätthållare.

Det nya användargränssnittet gör det också möjligt att ha allt fler anvisningar i Hyrrä. Med hjälp av anvisningarna blir det ännu enklare och säkrare för sökanden att använda Hyrrä – han eller hon behöver inte söka efter separata användar - eller ifyllnadsanvisningar.

Kati VaissaloKati Vaissalo
ledande expert
enheten för systemutveckling av utvecklingsstöd