Blogg: Livsmedelsverket firar europeiska antibiotikadagen i arbetets tecken

18. november 2022

Det krävs mer och bättre åtgärder för att upprätthålla effekten av antibiotika. Detta vill den europeiska antibiotikadagen som firas den 18 november påminna oss om. Temadagen inleder den globala veckan för mikrobläkemedel, vars syfte är att fästa uppmärksamhet vid att läkemedlens effekt försvinner vid behandling av infektioner orsakade av bakterier, virus, svampar och protozoer. Livsmedelsverket och andra myndigheter producerar information om försäljning och användning av antibiotika samt om resistenssituationen för att läkemedelseffekten ska kunna skyddas.

Kunskap och samarbete för att bekämpa den tysta pandemin

Vid vanliga infektioner inom hälso- och sjukvården fortsätter effekten av antibiotika att avta, och nya antibiotika i stället för de som tas ur bruk har man inte lyckats utveckla på lång tid. Den gemensamma rapporten från Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC), Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), som publicerades i mars, betecknade den förvärrade situationen som en tyst pandemi. Mikrobläkemedel som används vid behandling av bakterieinfektioner kallas antibiotika och den motståndskraft som bakterien utvecklat mot antibiotika för antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens överförs mellan och med bakterier och utgör därför för arter och länder ett gränsöverskridande hot.

För att krafterna ska kunna koncentreras till effektiva åtgärder måste man känna till situationen och kunna följa effekterna av de vidtagna åtgärderna. I fråga om djur har uppföljningen av användningen av antibiotika i Finland hittills baserat sig på partihandelsstatistik över antibiotika avsedda för djur. Statistiken har samlats in av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea och har rapporterats tillsammans med resultaten av övervakningen av antibiotikaresistens i den årliga FINRES-Vet-rapporten. Det går dock inte utifrån dessa uppgifter att urskilja de förändringar som skett i användningen av antibiotika för olika djurarter eller produktionsinriktningar.

Bättre förståelse ger effektivare åtgärder

EU:s förordning om veterinärmedicinska läkemedel, som trädde i kraft i januari, förpliktar medlemsländerna att samla in uppgifter om användningen av centrala antibiotika på djurartsnivå. När det gäller de första djurarterna är avsikten att uppgifterna ska rapporteras redan nästa år. Finland har börjat samla in uppgifter om användningen redan i våras, och arbetet pågår för att informationen ska hålla tillräckligt hög kvalitet när rapporteringen inleds.

Uppgifter om försäljningsmängderna av antibiotika avsedda för djur lämnas årligen till Europeiska unionens medlemsstaters gemensamma ESVAC-rapport, som har publicerats sedan 2010. Rapporteringen av jämförbara försäljningsuppgifter på EU-nivå har varit en viktig drivkraft för en kontrollerad användning av antibiotika inom djurproduktionen: situationen kan fortfarande fås under kontroll även när den rikliga användningen av antibiotika redan har blivit en fast del av djuruppfödningen. Inom hela EU har försäljningen av antibiotika för husdjur minskat med över 43 % mellan 2011 och 2022, och de första försiktiga tecknen på att bakterier på nytt blivit känsliga för antibiotika kan märkas. I de olika länderna är dock strukturen inom husdjursproduktionen mycket varierande, och många förändringar med den nuvarande uppföljningen förblir dolda under dessa skillnader. Det är svårt att rikta nationella åtgärder eller åtgärder på EU-nivå på ett förnuftigt sätt, om man inte förstår vad som händer. Denna insamling av uppgifter om användningen av mikrobläkemedel per djurart medför en betydande förbättring.

I år fyller Finlands FINRES-Vet-program tjugo år. En exakt och ansvarsfull användning av antibiotika är nödvändig för att skydda djur, människor och miljön. Detta arbete utförs varje dag gemensamt av veterinärer och djurägare. Det känns lämpligt att vi kan fira 20-årsjubileet genom att bygga upp en allt mer tillförlitlig kunskapsbas för detta arbete.

Läs mer om FINRES-Vet-rapporten
Läs mer om ESVAC-rapporten 
Läs mer om antibiotikaresistens vid infektioner hos människor 
Läs ECDC:s, EFSA:s, EMA:s och OECD:s policy brief om antibiotikaresistens

 

Saija Kalenius
Överinspektör
Enheten för djurhälsa och medicinsk behandling av djur