Blogg: För kunderna, ett steg i sänder

17. juni 2021

En av de första sommarlovsdagarna byggde mina söner som är i lågstadieåldern med lego, och jag lyssnade på dem med ett halvt öra medan jag distansjobbade. Att bygga riddarborgen var för invecklat för den yngsta, men till all lycka kom storebror till hjälp. Och snart lekte pojkarna ivrigt tillsammans.

Samarbete, ett steg i sänder

Också Livsmedelsverkets uppgifter sköts ofta i samarbete med andra myndigheter såsom regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och kommunerna. Ett smidigt samarbete mellan myndigheterna gagnar företagen, organisationerna och medborgarna: det minskar kundernas administrativa börda och stöder i bästa fall kunderna i deras verksamhet. Samarbetet är kontinuerligt och utvecklas ett steg i sänder.

I en bloggtext som publicerades i april berättade jag om en partnerenkät som vi bad NTM-centralerna besvara  och som resulterade i ett ganska så bra vitsord för vår verksamhet men visade att det finns sådant som återstår att förbättra. NTM-centralerna försåg oss med över 20 sidor öppen respons och utvecklingsförslag som gällde bland annat kurserna som vi ordnar, råden och anvisningarna som vi tillhandahåller och informationssystemen som vi utarbetar för NTM-centralerna. Utgående från responsen och förslagen har vi under vårens lopp grunnat på utvecklingsstigar som vi kommer att ge oss in på ett steg i sänder.

Framåt längs stigarna, ett steg i sänder

Stigarna är flera, eftersom vårt samarbete är omfattande. Somliga stigar är kortare, andra längre. Alla leder de ändå till bättre samarbete. Stigarna utmynnar i till exempel mer praktiskt inriktade anvisningar som riktas till NTM-centralerna, intensivare samarbete när anvisningarna utarbetas, breddning av den plattform för webbutbildning som vi tog i bruk i fjol och informationssystem som kommunicerar bättre med varandra. Ytterligare en stig som vi har framför oss är att vårt extranät Pikantti som är tillgängligt för andra myndigheter ska göras överskådligare. Allt kan vi inte göra på en gång, därför tar vi ett steg i sänder.

För att nämna ett exempel gör vi för NTM-centralerna upp anvisningar som oftast handlar om hur lagstiftningen ska tillämpas eller hur informationssystemen ska användas.  De här anvisningarna utarbetar vi för att stödja NTM-centralernas arbete. I responsen från NTM-centralerna sades det bland annat att anvisningarna är för omfattande, innehåller för få konkreta exempel och är svåra att hitta i Pikantti. De utvecklingsstigar som vi har valt går ut på sådant som att plocka in fler tolkningsexempel i anvisningarna, att utarbeta anvisningarna i samarbete med NTM-centralernas anställda och – vilket är en längre stig – att omarbeta Pikantti. Längs varje stig vandrar vi framåt ett steg i sänder.

Bättre service, ett steg i sänder

I kundrelationsarbetet består det första steget i att lyssna på kundernas förväntningar, det är ett självskrivet inslag i våra dagliga kundkontakter. Steg nummer två är att kunderna deltar i tjänsteplaneringen och inte bara genom att ha åsikter utan genom att saker och ting görs tillsammans. För det utnyttjas till exempel servicedesignmetoder. Det tredje steget är genomförande, och därifrån går färden vidare med siktet inställt på bättre tjänster – ett steg i sänder.

Jaakko Rinne.

Jaakko Rinne
direktör för kundrelationer
Twitter: @rinne_jaakko