Lagen om tillhandahållande av tjänster

Lagen om tillhandahållande av tjänster 1166/2009 trädde i kraft i slutet av december 2009. Lagen baserar sig på EU:s tjänstedirektiv.

Lagen innebär bl.a. att myndigheterna fr.o.m. den 28 juni 2010 måste skicka så kallade ankomstbevis till sina kunder som ansöker om verksamhetstillstånd, licens, registrering eller ett annat motsvarande godkännande av en behörig myndighet som är en förutsättning för tillträde till eller utövande av tjänsteverksamhet.

Enligt lagen ska bl.a. den uppskattade tiden för behandlingen av tillståndsansökan anges på ankomstbeviset.

Om tillståndsärendet inte kan avgöras inom den uppskattade behandlingstiden, kan myndigheten bestämma en tilläggstid för behandlingen av ärendet. Den sökande måste underrättas om tilläggstiden innan den behandlingstid som ursprungligen uppskattats löper ut. Om tillståndsansökan inte avgörs inom den bestämda tilläggstiden, får behandlingen av den fortsätta endast av tvingande orsaker med hänsyn till allmänintresset (t.ex. konsumentskydd eller miljöskydd). Även då måste den sökande upplysas om att behandlingen fortsätter innan tilläggstiden går ut.

Om tillståndsansökan inte behandlas inom den ursprungliga tilläggstiden och om tilläggstiden inte heller förlängts, anses tillståndet beviljat. På samma sätt ska tillståndet anses beviljat i situationer där tillståndsansökan inte har behandlats inom tilläggstiden och det inte finns någon orsak till att fortsätta behandlingen. I en sådan situation med s.k. tyst samtycke ska tillståndssökanden ges en handling där det framgår att tillståndet anses beviljat.

Det bör anmärkas att ankomstbevis inte i regel skickas till den sökande ännu i det skedet då ansökan anländer till myndigheten, utan först när samtliga handlingar och information som behövs för att avgöra ärendet är myndigheten till handa. Således kan det dröja från att ansökan anhängiggjorts till att ankomstbeviset skickas ut pga. exempelvis tilläggsutredningar eller dylikt. Detta leder till att ansökningens uppskattade behandlingstid även beräknas från och med att myndigheten har alla handlingar och all information som behövs för att avgöra ärendet till sitt förfogande.

Enligt lagen måste det också framgå i ankomstbeviset hur man söker ändring i tillståndsbeslutet. Vid Livsmedelsverket har man emellertid beslutat att i ankomstbeviset visserligen meddela att det är möjligt att söka ändring, men de egentliga anvisningarna för ändringssökandet ges först i samband med beslutet.

Enligt lagen behöver ett ankomstbevis inte ges om det kan anses onödigt på grund av att myndigheten avgör ärendet utan dröjsmål. Livsmedelsverket ger inget bevis om ärendet avgörs inom tio dagar från och med att myndigheten har alla handlingar och all information som behövs för att avgöra ärendet till sitt förfogande.

Ankomstbeviset skickas i regel per e-post.

Allmän information om verkställandet av tjänstedirektivet finns på arbets- och näringsministeriets webbsidor http://www.tem.fi > På svenska

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2018