Fodersektorns blanketter

Blanketter anknutna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 om fastställande av krav för foderhygien

Blanketter anknutna till läkemedelsfoder

Blanketter anknutna till biproduktförordningen och TSE-förordningen

 • Blankett E: Ansökan om godkännande: användning av bearbetade djurproteiner i framställning av foder: docx-fil, fyll i pdf-fil
 • Blankett I:  Ansökan om användning av fiskmjöl, blodprodukter eller bearbetat animaliskt protein som härrör från andra djur än idisslare eller animaliskt di- eller trikalciumfosfat för utfodring av livsmedelsproducerande djur: docx-fil, fyll i pdf-fil
 • Blankett J: Registrering av gårdar som använder mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetning av mjölk vid utfodringen av djur som används i livsmedelsproduktion:  doc

Blanketter anknutna till ekokontrollsystemet (foder)

 • Ekokontrollblankett 1: Ansökan om att bli ansluten till ekokontrollsystemet:  docx, pdf
 • Ekokontrollblankett 1g: Kompletteringsblankett (framställning av foder, import, första mottagaren): docxpdf
 • Ekokontrollblankett 9g: Ansökan om tillståndet att framställa ekologiska foder med samma utrustning som konventionella foder: docxpdf
 • Ekokontrollblankett 12: Anmälan om ändringar i aktörens uppgifter: docxpdf

Årsanmälningsblanketter för aktörer inom fodersektorn (Foderlag 1263/2020, 19 §)

 • Årsanmälningar för året 2022 - Årsanmälan lämnas in via e-tjänsten Touko. Läs mer

Blanketter anknutna till importen av foder och handel på den inre marknaden

 • Ankomstanmälan vid handel på den inre marknaden (riskbenägna foder): doc
 • Förhandsanmälan om import (riskbenägna foder): doc
 • Anmälan om import av tillsatsämnen, förblandningar av tillsatsämnen eller foderblandningar som innehåller tillsatsämnen utanför EU: docx, pdf

Foderkontrollens inspektioner

Övriga blanketter

Sidan har senast uppdaterats 5.1.2024