Livsmedelsbranschen

Tolkning av anvisningar

En myndighets verksamhet skall bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen skall noggrant följas i myndighetens verksamhet. Myndighetens anvisningar är till sin rättsliga natur inte bindande för andra myndigheter eller företagare. I sista hand avgörs frågor som gäller tillämpandet av lagstiftningen av en domstol.

I Livsmedelsverkets anvisningar ingår såväl direkta citat ur lagstiftningen som tolkningar av hur lagstiftningen skall tillämpas. Det anges i anvisningen, hur man gjort skillnad mellan lagstiftningen och Livsmedelsverkets tolkning samt till vilken lagstiftning det hänvisas. Tolkningarna som framförs i anvisningarna är Livsmedelsverkets synpunkter på hur lagstiftningen borde tillämpas.

Nya anvisningar och uppdateringar

Sidan har senast uppdaterats 19.7.2021