Bekämpningsorganismer och pollinerare

Anmälningar

Om användning av biologiska bekämpningsorganismer eller pollinerare skall lämnas en anmälan till Livsmedelsverket.

Det räcker med enbart en anmälan, om:

  • arterna är ursprungliga i Finland
  • arterna finns upptagna på EPPO standard PM 6/3 (bekämpningsorganismer)
  • pollinatorarterna är utbredda

Anmälan skall lämnas två (2) veckor innan produkten införs, används eller marknadsförs. Anmälan är avgiftsfri och bunden till en viss produkt. Man kan lämna en anmälan om enbart en makroorganismart, om ingen produkt tillverkats av organismen. De anmälda produkterna och användningsändamålen listas upp i en tabell på Livsmedelsverkers webbplats allt efter som anmälningarna godkänts.

Livsmedelsverket tolkar saken så, att ursprungsarterna spritt sig av sig självt till Finland utan hjälp från människans sida. Främmande arter började sprida sig till Finland med människan efter år 1850 och arterna som etablerat sig i Finland före det är med några undantag ursprungsarter.

Över pollinerarna finns inte någon motsvarande EPPO standarden som över bekämpningsorganismerna, så utbredda pollinatorarter kan likställas med ursprungliga arter och måste anmälas. Distibutionsområde i Finland ska beskrivas i anmälningsformuläret.

Tillståndsansökningar

Då en ny bekämpningsorganism, pollinerarart eller produkt marknadsförs, används eller införs för första gången, skall för arten eller produkten ansökas om ett tillstånd från Livsmedelsverket.

En tillståndsansökan krävs om bekämpningsorganismen eller pollineraren:

  • inte är en ursprunglig art i Finland
  • inte finns upptagen på EPPO:s lista
  • pollinerande art inte är utbredd i Finland (t.ex.  Bombus terrestris)

Tillståndsansökan med bilagor skall lämnas till Livsmedelsverket tre (3) månader innan den första införseln, användningen eller marknadsföringen. Livsmedelsverket utvärderar produktens säkerhet med tanke på växthälsan och sänder utslagen för kännedom till miljömyndigheterna med tanke på eventuella begränsningar som lagen av främmande arter förutsätter. Tillståndsansökan lämnas bunden till en viss produkt. En ansökan bunden till en art tillåts, om ingen produkt tillverkats av makroorganismen. 

Om breddning av användningsändamålet för en viss bekämpningsorganism- eller pollinerarprodukt skall ansökas, om:

  • produkten inte nämnts på listan
  • man vill använda organismen för andra växtarter än de som nämnts på den lista som Livsmedelsverket upprätthåller eller
  • man vill bredda användningen av organismen från växthus till friland

Om breddning av användningen till andra växtskadegörararter behöver inte ansökas om tillstånd. Om tillstånd för flera användningsändamål (växtarter) och användningsmiljöer (friland, växthus och plasttunnel) kan ansökas på en och samma gång. Tillståndsförfarandet och breddningen av användningsändamålet är avgiftsbelagda. Du hittar prislistan här.

Sidan har senast uppdaterats 21.2.2023