Livsmedelsmarknadsombudsman

Livsmedelsmarknadsombudsmannen har som uppgift att arbeta för att livsmedelsmarknaden ska fungera bättre och förhindra praxis som strider mot god affärssed. Ombudsmannen är självständig och oberoende i sin verksamhet. Ombudsmannens kontor finns i anslutning till Livsmedelsverket.

Tjänsten som livsmedelsmarknadsombudsman grundar sig på livsmedelsmarknadslagen (1121/2018) som trädde i kraft 1.1.2019. Den nya lagen tillämpas på avtal och praxis som gäller handel med livsmedel och jordbruksprodukter mellan näringsidkare, frånsett vissa undantag som närmare föreskrivs i lagen.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen ger rekommendationer, utlåtanden och förslag som hänför sig till verksamheten inom livsmedelskedjan samt ger aktörerna inom livsmedelskedjan information och råd om god affärssed. Ombudsmannen ska innan en rekommendation ges begära ett utlåtande av organet för självreglering inom livsmedelskedjan, som är Centralhandelskammarens opinionsnämnd för affärssed.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen ska agera särskilt i frågor som är av avsevärd betydelse för en fungerande livsmedelskedja eller där det mera allmänt kan antas förekomma avsevärda problem.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen utses av statsrådet för högst fem år i sänder. 

Livsmedelsmarknadsombudsmannens webbsida

Kontaktuppgifter

Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå
tfn 029 520 5533
e-post: etmv@etmv.fi

personal e-post: förnamn.efternamn@etmv.fi

Sidan har senast uppdaterats 27.3.2024