Organisation

Livsmedelsverkets organisation

Livsmedelsverket leds av generaldirektören.

Livsmedelsverket har tre linjer och två verksamhetshelheter:

  • Landsbygdstjänsterna ansvarar i egenskap av Finlands utbetalande organ för administrationen av och tillsynen över att medlen från stödordningarna och programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland betalas och används korrekt.
  • Linjen för livsmedelskedjan ansvarar för tillsynen över säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsförnödenheter – utsäde, foder, gödselfabrikat, växtförökningsmaterial, skogsodlingsmaterial och växtskyddsmedel –, djurens hälsa och välbefinnande samt växters sundhet.
  • Laboratorie- och forskningslinjen ansvarar för diagnostiken av djur- och växtsjukdomar, laboratorieundersökningar av livsmedel, foder, gödselmedel, växtskyddsmedel och växter, laboratorieanalytiken av tillsyns- och uppföljningsprover, referenslaboratorieverksamheten samt riskvärderingen. Linjen bedriver också vetenskaplig forskning och upprätthåller den forskningsinfrastruktur som behövs på det nationella planet inom respektive sektor.

  • Verksamhetshelheten för interna tjänster ansvarar för personal- och ekonomifrågor, tjänster för dem som använder lokaliteterna samt dokumentförvaltning och dataskydd, juridiska tjänster och upphandlingar.
  • Verksamhetshelheten för digitala tjänster ansvarar för den centraliserade styrningen och samordningen av informationsförvaltningen, utvecklingen av och kontinuiteten hos Livsmedelsverkets informationssystem samt ICT-anskaffningarna och informationssäkerheten. Dessutom ansvarar verksamhetshelheten för de IT-tjänster som Livsmedelsverket producerar åt externa kunder.

Den interna revisionen och staben är direkt underställda generaldirektören.

Sidan har senast uppdaterats 25.1.2022