Avgift för hygienpasset

Hygienpasstestarna får ta ut ersättning från klienterna för de kostnader som har orsakats av ordnandet av kompetenstestet och beviljandet av hygienpasset. Hygienpasstestarna är självständiga aktörer och Livsmedelsverket kan inte påverka de enskilda hygienpasstestarnas prissättning. På avgiften som testaren tar ut av sina klienter inverkar exempelvis testarens ersättning som testaren själv fastställer, eventuell hyrning av lokaler, eventuella kostnader för utbildningsmaterial och andra av Livsmedelsverket oberoende faktorer samt 6,00 €/hygienpass som Livsmedelsverket uppbär av testaren.

Livsmedelsverket tar ut en avgift av hygienpasstestaren i enlighet med förordningen om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer för varje hygienpass som testaren beställer, och för närvarande är det 6,00 €/hygienpass. Faktorer som inverkar på hygienpassets pris är exempelvis material-, trycknings- och portokostnader samt kostnader för upprätthållandet av hygienkompetenssystemet.

Sidan har senast uppdaterats 21.4.2021