Namnändring

Överlämna alltid ett officiellt intyg av vilket namnändringen framgår till hygienpasstestaren, till exempel utdrag ur befolkningsdatasystemet/ämbetsintyg eller vigselbevis. Till exempel körkort, pass, Fpa-kort eller liknande är inte bevis på namnändringen eftersom det gamla och det nya namnet inte båda framgår av dessa dokument.

 

1. Den ena delen av hygienpasset (intyget i pappersformat eller kortet) har förkommit

  • Ta i första hand kontakt med den ursprungliga hygienpasstestaren, men om det inte lyckas, kan vilken hygienpasstestare som helst bevilja ett nytt hygienpass
  • Den del av hygienpasset som finns kvar överlämnas till hygienpasstestaren
  • Hygienpasstestaren beviljar ett nytt hygienpass

2. Båda delarna av hygienpasset har förkommit

  • Bara ursprungliga hygienpasstestaren kan bevilja ett nytt hygienpass och endast om den ursprungliga testblanketten ännu finns i testarens arkiv
  • Det är hygienpasstestarens skyldighet att arkivera de dokument som ligger till grund för beviljandet av hygienpasset (såsom testblanketten) för fem år (före 1.1.2020 tre år) efter det datum då hygienpasset beviljades

3. Hygienpassets båda delar har förkommit och den ursprungliga hygienpasstestaren har inte testblanketten 

  • Hygienpasstestet ska tas om

4. Hygienpassets båda delar har förkommit och ett hygienpass har beviljats på basis av en examen eller en utbildning

  • Alla personer som arbetar i livsmedelslokaler och hanterar oförpackade lättfördärvliga livsmedel måste genomgå ett hygienpasstest med godkänt resultat för att få ett hygienpass.

    Obs! Hygienpasset kommer från och med den 1 januari 2020 (livsmedelslagen 297/2021), inte att fås på basis av en lämplig examen eller utbildning inom livsmedelsbranschen. Ett hygienpass som tidigare än den 31.12.2019 har beviljats på basis av examen eller utbildning är giltigt, om hygienpasset finns kvar. Ombeställningen av hygienpass är inte möjligt (den ena eller båda delarna av hygienpasset, dvs både kortet och pappersintyget, kommer att försvinna, namn eller födelsedatum ändras, hygienpasset är sönder eller i dåligt skick). Man måste avlägga hygienpasstestet med godkänt resultat för att få ett nytt hygienpass.

Kontaktuppgifterna till nästan alla hygienpasstestare som är godkända av Livsmedelsverket finns på länken "Listan av hygienpasstestare godkända av Livsmedelsverket". I förteckningen finns kontaktuppgifter till de testare som har gett tillstånd att publicera sina kontaktuppgifter. 

Ytterligare upplysningar och vid behov kontaktuppgifter till hygienpasstestarna får du från Livsmedelsverkets kundtjänst hygienpass:

Observera att vanlig, osäkrad e-post inte är informationssäker. Skicka e-postmeddelanden som innehåller konfidentiella eller på annat sätt känsliga ärende eller handlingar till Livsmedelsverket via tjänsten Säkerhetsmeddelanden. Med ett säkerhetsmeddelande kan du även skicka stora bilagor.

Sidan har senast uppdaterats 30.3.2022