Social- och hälsovårdssektorn

Livsmedelslagen särskiljer inte inom vilka sektorer som de personer har utbildats som ska ha livsmedelshygienisk kompetens och kompetensintyg det vill säga hygienpass för att påvisa kompetensen. Enligt livsmedelslagen krävs hygienpass om man arbetar i en livsmedelslokal som är anmäld eller godkänd enligt livsmedelslagen och där hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel.

Ska personalen på daghem och ålderdomshem skaffa hygienpass?

Ja, ifall de arbetar i en livsmedelslokal och där hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel. Om det finns ett kök på daghemmet eller ålderdomshemmet där man exempelvis lagar mat eller tillreder ”rå” mat som kommit från centralköket är det i allmänhet fråga om en livsmedelslokal (eller en del av den) om vilken anmälan ska göras. Sådan verksamhet är hantering av oförpackade, lättfördärvliga livsmedel, och då krävs det att arbetaren har hygienpass (även då matlagning endast utgör en del av arbetarens uppgifter).

Ska personal på sjukhus och andra avdelningar skaffa hygienpass om mat distribueras på avdelningarna?

I princip, nej. Avdelningarna/köken på dessa anläggningar är i allmänhet inte livsmedelslokaler. På avdelningarna delar man i allmänhet ut färdiga portioner, utportionerar färdigt tillredd mat, lagar smörgåsar med uppskuret till mellanmål eller frukost eller så upphettas färdig mat som kommit från centralköket och kylts ned. Denna verksamhet är inte hantering av lättfördärvliga, oförpackade livsmedel.

Om avdelningen ändå har eget kök och exempelvis matlagning eller gräddning av "rå" mat som kommit från centralköket hör till verksamheten, är det i allmänhet fråga om en livsmedelslokal om vilken anmälan ska göras (eller en del av en sådan). En sådan verksamhet är hantering av oförpackade, lättfördärvliga livsmedel, och då krävs det att arbetaren har hygienpass (även då matlagning endast är en del av arbetarens uppgifter).

Ska familjedagvårdare skaffa hygienpass?

Hygienpass krävs inte om familjedagvården sker i ett privat hem. Om däremot lokaler har hyrts av exempelvis kommunen för familjedagvård, och det tillreds mat för barnen i lokalerna och köket är en anmäld livsmedelslokal, ska arbetare som hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel skaffa hygienpass. Om personalen endast deltar i exempelvis utportionering av färdig mat eller lagar morgonmål eller mellanmål av färdiga livsmedel, krävs inget hygienpass (se föregående fråga).

Ska personalen eller de som bor i grupphem, vårdhem, mottagningscentraler eller andra motsvarande verksamhetsställen skaffa hygienpass?

Med grupphem eller vårdhem eller andra motsvarande ställen avses exempelvis grupphem eller vårdhem för de äldre, för utvecklingshämmade eller klienter inom psykiatrin, mottagningscentraler för asylsökande eller flyktingar eller exempelvis bostäder av olika slag där det finns gemensamma kökslokaler och/eller matsalar för klienterna. Då det gäller dessa verksamhetsmodeller deltar ofta de som bor i huset i matlagningen på olika sätt. En del av verksamhetsställena kan vara helt lika anläggningar med kök och kökspersonal, medan andra är mycket hemlika och de som bor där ansvarar själva nästan helt för bespisningen.

Eftersom det finns flera olika slags verksamhetsmodeller kan man inte omgående säga om hygienpass krävs eller inte. Utgångspunkten är att det beror på om det på verksamhetsstället finns en sådan kökslokal och verksamhetsmodell som kräver att anmälan ska göras om livsmedelslokalen, eller om det fråga om ett hemlikt kök.

  • Om det är fråga om en livsmedelslokal om vilken anmälan ska göras, krävs hygienpass av de personer som arbetar i livsmedelslokalen i fråga och hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel. De som bor på stället behöver inte ha hygienpass, även om de ibland utför uppgifter i köket som är förknippade med matlagning eller exempelvis bakar kaffebröd. Om exempelvis de äldre deltar i bakning anses verksamheten vara en del av boendet och vården.
  • Om det är fråga om ett så kallad hemlikt kök (och verksamhet), förutsätts inte hygienpass av någon som arbetar i köket.

Ska utvecklingshämmade skaffa hygienpass?

Nej, om klienter som avses i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården, som får arbetsterapi som avses i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda eller utför skyddat arbete som avses i lagen om service och stöd på grund av handikapp. Livsmedelsföretagaren ska ändå vägleda och instruera och vid behov utbilda alla personer som arbetar i en livsmedelslokal angående livsmedelshygien.

Behöver en person som ordnar matlagningskurser för barn på daghem ha hygienpass?

Nej. Först efter att kriterierna för de uppgifter som ingår i yrkesmässig hantering av livsmedel har uppfyllts, ska den som håller matlagningskurser i arbetet skaffa hygienpass som ett bevis på sin kompetens efter att ha arbetat regelbundet i tre månader.

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2020