Bakgrund till rekommendationerna

Social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer från år 2004

Enligt social- och hälsovårdsministeriets (SHM) rekommendation från år 2004 är det skäl att undvika användning av så kallade nitratsamlargrönsaker (kålrot, rova, rödbeta, spenat, nässla, kinakål, rotfruktssafter) i kosten för spädbarn på grund av en förhöjd risk för methemoglobinemi. Methemoglobinemi förhindrar syretransporten i kroppen.

Ny riskvärdering av barns och vuxnas exponering för nitrat och nitrit

I Livsmedelssäkerhetsverket Evira (nuvarande Livsmedelsverket) har gjorts en riskvärdering av 1-, 3- och 6-åriga barns och vuxnas exponering för nitrat och nitrit.

Enligt riskvärderingen kan det acceptabla dagliga intaget (ADI) som fastställts för nitrat tillfälligt överskridas hos en liten del av barnen under skolåldern (1-åringar: 6,5 %, 3-åringar: 3,7 % och 6-åringar: 1,3 %). Största delen av exponeringen härstammar från produkter ur växtriket och exponeringen som härstammar från tillsatsämnen är i praktiken oväsentlig. Den näringsmässiga nyttan av grönsakerna anses ändå överstiga skadorna som nitratet eventuellt medför.

I riskvärderingen undersöktes inte exponeringen hos barn under 1 år. Så kallade nitratsamlargrönsaker och produkter tillverkade av sådana bör ändå fortsättningsvis undvikas i kosten för spädbarn på grund av en förhöjd risk för methemoglobinemi. Förteckningen över nitratsamlargrönsaker i den tidigare rekommendationen har uppdaterats utgående från undersökningen.

Enligt riskvärderingen överskrids det acceptabla dagliga intaget (ADI) som fastställts för nitrat endast hos en mycket liten del (cirka 0,2 %) av vuxenbefolkningen. Även hos vuxna härstammar största delen av exponeringen från produkter från växtriket, medan exponeringen som härstammar från tillsatsämnen i praktiken är oväsentlig. Som hos barnen också anses den näringsmässiga nyttan av grönsakerna också hos vuxna överstiga skadorna som nitratet eventuellt medför.

Sidan har senast uppdaterats 5.7.2019