Kontrollprojket - Nordiska projektet för kontroll av allergenmärkningar 2011

Märkning av allergener och ”kan innehålla spår av” allergener 

Nordiska ministerrådet. TemaNord 2012:528. ISBN 978-92-893-2354-3

Sammanfattning

Norge, Sverige, Danmark och Finland har under 2010–2012 samarbetat inom ett projekt i form av en Nordisk kontrollkampanj om allergenmärkning- och varningsmärkning av allergener (kan innehålla spår av). Norge har haft rollen som projektledare. Nordiska Ministerrådet har via NMF-gruppen (nordisk arbetsgrupp för matförvaltning och förbrukarinformation) gett medel till projektet.

Bakgrunden till projektet var att korrekt märkning av allergener är avgörande för allergikers hälsa. Avsaknad av märkning av allergener som finns upptagna i allergilistan (2000/13/EG med ändringar, bilaga IIIa) kan utgöra en allvarlig hälsorisk för en allergiker. Vidare kommer ett utbrett användande av varningsmärkning innebära att det blir svårare för allergikerna att välja produkter.

Målet för projektet var att företagen tar sitt ansvar för att märkningen av allergener är korrekt på sina produkter. Dessutom hade projektet som mål att öka företagarnas kunskaper i allergisäkerhet så att företagarna har bra rutiner för användandet av varningsmärkning. En målsättning var också att utarbeta en gemensam hållning för användandet av varningsmärkning samt att främja det nordiska samarbetet.

Norge och Sverige genomförde en gemensam utbildning inom området för deltagande inspektörer medan Finland och Danmark genomförde utbildningen som nationella utbildningsprojekt. Vid utbildningarna fokuserades det på lagstiftning, aktuella problemställningar inom området och på hur kontrollen skulle genomföras samt hur rapporteringen skulle ske. Utbildningstillfällena innefattade även föreläsningar av läkare om allergier. I workshops arbetades det med olika kontrollsituationer och hur dessa kunde lösas.

Under projektperioden har det ägt rum nationella möten i de medverkande länderna, där livsmedelsbranschen, allergiförbund och andra resurspersoner deltagit.

Produktvärdering

Sammanlagt kontrollerades 464 verksamheter och på 1 095 produkter kontrollerades märkning med avseende på allergener och varningsmärkning. Antalet märkningskontroller och kontroll av företagarnas egenkontroll varierade mellan länderna. Även de kontrollerade produktkategorierna varierade i antal. Vid tolkning av resultaten bör dessa skillnader tas i beaktande. Resultaten i de olika länderna är därmed inte direkt jämför-bara med varandra. I redovisat resultat fokuseras därför på typ av avvikelse och åtgärder för att reducera varningsmärkning på produkter.

Resultaten visar att 219 produkter (20 %) hade avvikelser beträffande märkning av allergener.

Att allergener inte har märkts enligt allergilistan (2000/13/EG med ändringar) utgör i procent högsta andelen för alla länder totalt 159 produkter (14,5 % av alla produkter). Att ingrediensmärkningen inte stämmer med receptet utgör den näst högsta andelen i procent for alla länder med totalt 97 produkter (9 %). Detta är avvikelser som de nordiska tillsynsmyndigheterna ser som mycket allvarliga avvikelser.

Positiva resultat i kontrollerna var bland annat att det var få avvikelser på språk och läsbarheten av märkningen.

En betydande andel av produkterna hade varningsmärkning. Varningsmärkning “kan innehålla spår av” utgjorde den mest använda varningsmärkningen. Orsaker till att varningsmärkning användes var till största del att samma utrustning används till flera olika produkter och att utrustningen är svår att rengöra. Andra orsaker var bland annat att leverantörer av råvaror/färdigvaror märker varorna med varningstext som sedan förs över till nya produkter av producenter och importörer utan vidare värdering av märkningen.

Avvikelse beträffande att varningsmärkningen var vilseledande noterades i 116 produkter och utgjorde cirka 11 % av totala antalet produkter. Anledningen till avvikelserna var i första hand att verksamheterna hade använt varningsmärkning utan att ha gjort en tillfredsställande genom-gång av sin produktion. I vissa fall kunde man även konstatera att den nationella märkningen och den utländska märkningen (till exempel på engelska) inte överensstämde.

Kontrollen omfattade dessutom en fråga om märkningen var vilseledande utifrån kriterier som arbetsgruppen ställt upp. Målet med denna fråga var att testa hur dessa kriterier fungerar i praktiken och på så sätt få bakgrundsmaterial för utarbetande av diskussionsunderlag och kriterier för varningsmärkningen. För att få märka med varningstext skulle till exempel allergenet vara okontrollerbart, sporadiskt förekommande och dokumenterad. Då dessa testkriterier användes kunde man konstatera mera avvikelser.

Värdering av egenkontroll

I detta projekt har varje land utfört det antal kontroller som varit möjliga att utföra under den avgränsade projektperioden. Det medför att de deltagande länderna inte kunnat utföra ett statistiskt säkert antal kontroller för alla de områden som kontrollerats. Av resultaten ser vi likväl samma typer av avvikelser och samma problem i alla deltagande länder. Vi har också av den anledningen valt att slå ihop några resultat från egenkontrollen för att få en bild av vilken typ av avvikelser som förekommer och en indikation på omfattningen av dessa avvikelser.

Resultaten av granskningen av verksamheternas rutiner för egenkontroll visar ett stort antal avvikelser i alla länder. En samlad bild för alla länder med hänsyn till rutiner som säkerställer korrekt märkning av allergener visade att 45 % av verksamheterna hade en eller fler avvikelser på denna punkt.

Vidare visades det sig att en betydande del av företagen hade en eller flera avvikelser vad gäller ändamålsenliga rutiner för hantering av allergener i egenkontrollen.

Kontrollpunkten för om verksamheten följer sina rutiner konstaterades avvikelser i en betydande andel av företagene. I 8 % av kontrollerna var det inte värderat.

På frågan om hänsyn har tagits till alla allergener i faroanalysen visar resultaten att det är verksamheter som inte tagit hänsyn till alla allergener i faroanalysen. Att de angivna allergenerna som skall märkas efter regelverket inte är med i faroanalysen för flera verksamheter är allvarligt.

En översikt (alla länder) på rutiner för att förhindra kontaminering av råvaror och färdiga produkter med allergener, visar att en del av verksamheterna har avvikelser.

På kontrollpunkten om företaget har rutiner som säkerställer att lokaler och utrustning blir tillfredställande rengjorda konstaterades ett betydande antal avvikelser.

Projektets resultat tyder på att företag inte i tillräcklig utsträckning har noterat att allergener är en verklig fara för vissa konsumentgrupper. En följd av detta kan vara, att processkontrollen vad gäller allergisäkerhet är bristfällig med till exempel allergenkontamination och felmärkning som följd.

Projektgruppen har vidare utarbetat ett diskussionsunderlag och för-slag till kriterier för bruk av varningstexten ”kan innehålla spår av”. Målsättningen är att på så sätt kunna bidra i diskussionen både nationellt och inom EU för utarbetande av gemensamma rättningslinjer för ända-målsenligt bruk av varningsmärkningen.