Påskrifterna på livsmedelsförpackningar

Största delen av livsmedlen säljs förpackade. Förpackningarna ska vara försedda med tydliga märkningar och påskrifter så att konsumenten kan göra medvetna val och köpa sådana produkter som lämpar sig för just honom eller henne. Påskrifterna skyddar konsumenten mot hälsofaror. Påskrifterna på förpackningarna ska vara lätta att få syn på, lätta att läsa och lätta att förstå.

Påskrifterna på förpackningen får inte vilseleda köparen i fråga om livsmedlets

  • egenskaper
  • sammansättning
  • mängd
  • ursprung
  • tillverknings- eller beredningsmetod eller någon annan motsvarande faktor.

 

I påskrifterna på förpackningen får inte påstås att livsmedlet har sådana inverkningar eller egenskaper, som det inte har. Man får inte heller framföra sådana påståenden, som gäller också andra motsvarande livsmedel. En produkt kan till exempel inte påstås vara mjölkfri, om inte andra motsvarande produkter heller innehåller mjölk.

Förordningen om livsmedelsinformation (EU nr 1169/2011) förbättrar påskrifterna på förpackningarna.

Sidan har senast uppdaterats 3.12.2018