Livsmedelsinformation på färdigförpackade livsmedel

Syftet med bestämmelserna om märkningarna på förpackningar är att ge konsumenten upplysning och skydda denna mot hälsorisker och ekonomiska förluster.

De allmänna märkningskraven som gäller alla livsmedel framgår av EU:s livsmedelsinformationsförordning det vill säga Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna. Ett förpackat partis partinummer och språkkraven regleras nationellt av jord- och skogsbruksministeriets förordning 834/2014 och märkningen kraftigt saltat av jord- och skogsbruksministeriets förordning 1010/2014.

Webbkursen om märkningarna på förpackade livsmedel

Märkningarna på förpackade livsmedel

Märkningar ska göras på förpackningen till sådana livsmedel, som är avsedda att i oförändrat skick överlåtas till en konsument eller ett storhushåll. Med ett färdigförpackat livsmedel avses ett sådant livsmedel, som innan försäljningen inneslutits i en förpackning helt eller delvis så, att innehållet i förpackningen inte kan ändras utan att förpackningen öppnas eller bryts.

De obligatoriska märkningarna på förpackningar

Förpackningen till ett livsmedel ska förses med följande information (EU:s livsmedelsinformationsförordning, artikel 9):

 1. livsmedlets beteckning
 2. ingrediensförteckningen
 3. ämnena och produkterna som orsakar allergi och intolerans (framhävda)
 4. mängden av vissa ingredienser eller kategorier ingredienser (vid behov)
 5. nettokvantiteten
 6. minsta hållbarhetstiden eller sista förbrukningstidpunkten 
 7. den ansvariga livsmedelsföretagarens namn, firmanamn eller hjälpfirmanamn och adress
 8. ursprungslandet eller härkomstplatsen (på det sätt som livsmedelsinformationsförordningen säger eller på det sätt som annan lagstiftning säger)
 9. förvaringsanvisning (vid behov)
 10. bruksanvisning (vid behov, bland annat varningsmärkning vid behov)
 11. dryckers faktiska alkoholhalt i volymprocent, om alkoholhalten överstiger 1.2 volymprocent (Livsmedelsverkets rekommendation: på ett fast livsmedel, om alkoholhalten överstiger 1,8 viktprocent)
 12. näringsvärdet (det vill säga en näringsdeklaration) (undantagen beaktade).

 
Utöver det ska om ett förpackat livsmedel vid behov tillhandahållas bland annat följande information:

 • livsmedelspartiets kod
 • märkningen kraftigt saltat
 • identifikationsmärket (livsmedel av animaliskt ursprung framställda i en anläggning)
 • annan märkning som krävs enligt särskild lagstiftning.

Språkkraven

De obligatoriska märkningarna på förpackningar till färdigförpackade livsmedel som säljs eller på annat sätt överlåts i tvåspråkiga kommuner ska vara på åtminstone finska och svenska; i enspråkiga kommuner räcker det att märkningarna görs på det språk som används i kommunen i fråga (Jord- och skogsbruksministeriets förordning (834/2014), 4 §).

Läsbarheten

Minimistorleken på texten på en livsmedelsförpackning har fastställts: x-höjden på teckenstorleken ska vara minst 1,2 millimeter. På små förpackningar ska minimistorleken på x-höjden på teckenstorleken vara minst 0,9 millimeter. Som liten betraktas en sådan förpackning, där den största enskilda ytan är mindre än 80 cm².

Märkningarnas tydlighet och synlighet

Märkningarna på förpackningar ska vara

 • lätta att få syn på
 • gjorda med tillräckligt stora bokstäver (i allmänhet x-höjden på teckenstorleken minst 1,2 mm)
 • lätta att läsa
 • lätta att förstå
 • outplånliga
 • märkningarna får inte täckas över, skymmas eller brytas av med någon som helst skriftlig eller bildlig framställning.

Märkningarnas riktighet

Märkningarna får inte vilseleda konsumenten i fråga om livsmedlets egenskaper, sammansättning, karaktär, mängd, ursprung, tillverknings- och beredningsmetod eller någon annan motsvarande faktor. I märkningarna på förpackningar får inte heller anges att ett livsmedel har sådana särskilda verkningar eller egenskaper, som det inte har eller i fråga om vilka det inte skiljer sig från andra motsvarande produkter.

Annat

I informationen som tillhandahålls om livsmedel ska också beaktas eventuell produktspecifik särskild lagstiftning, som kan förutsätta att tilläggsinformation tillhandahålls om förpackade livsmedel.

Mer om detta bland annat i: Handboken om livsmedelsinformation (Livsmedelsverkets anvisning 17068/2) och punkten Frågor och svar.

OIVA-kontrollanvisningarna 13.1—13.6, som är desamma för en registrerade livsmedelsverksamhet för en godkänd livsmedelslokal, har obligatorisk och frivillig information som ska ges på livsmedel https://www.oivahymy.fi/yrityksille/tarkastusohjeet/. 

Utvärderingsriktlinjer 13.1—13.6, som är desamma för en registrerade livsmedelsverksamhet för en godkänd livsmedelslokal, har obligatorisk och frivillig information som ska ges på livsmedel https://www.oivahymy.fi/sv/for-foretag/kontrollanvisningar/registrerad-livsmedelsverksamhet

 

Skolningsmaterial

Små slakterier – märkningarna på förpackningar till livsmedel 24.5.2016 (på finska)

Små slakterier – aktuellt om märkningarna på förpackningar till livsmedel 19.1.2017 (på finska)

Sidan har senast uppdaterats 2.8.2021