Ursprungslandet

Livsmedlets ursprungsland ska anges, om angivandet är obligatoriskt eller om ett utelämnande kan vilseleda konsumenten. För till exempel en utländsk ost, som enbart rivits och förpackats i Finland, ska ursprunget anges, eftersom det rör sig om småskalig tillverkning.

Separat marknadsföringsmaterial får inte heller vilseleda konsumenten.

Från och med början av april 2015 ska ursprungslandet också anges för färskt, kylt och fryst kött av svin, får, get och fjäderfä.

Det har redan tidigare varit obligatoriskt att ange ursprungslandet vid försäljning av bland annat nötkött och hela färska grönsaker och frukter jämte honung.

På oförpackade livsmedel tillämpas samma ursprungsmärkningskrav som på förpackade livsmedel.

Sidan har senast uppdaterats 5.7.2019