EU:s livsmedelsbistånd till de sämst ställda i gemenskapen

Målet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) är att främja social sammanhållning i Europeiska unionen och minska antalet människor som lever i fattigdom och löper risk för social utslagning. Det speciella syftet är att lindra de värsta formerna av fattigdom genom att tillhandahålla materiellt bistånd. Fonden ingår som ett led i EU:s sammanhållningspolitik. Läs mer på arbets-, och näringsministeriets webbplats. Livsmedelsverket fungerar som fondens förvaltningsmyndighet under programperioden 2014-2020.

Upprättandet av ett program för bistånd till dem som har det sämst ställt 2014–2020 

I det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt koncentrerar man sig i Finland endast på att lindra bristen på mat hos de sämst ställda. Förmedlingen av EU:s livsmedelsbistånd till mindre bemedlade utförs av partnerorganisationer via föreningar och församlingar på lokalnivå.

Aktuellt

Arbets- och näringsministeriet och Livsmedelsverket förbereder ett nytt strukturfondsprogram för 2021–2027. Det är viktigt att den nya programperioden utarbetas i största möjliga samråd med de olika intressentgrupperna. För detta ändamål frågar vi organisationers och andra aktörers åsikter om hur hjälpen borde arrangeras i framtiden. Det är också viktigt för oss att få in åsikter av personer som får hjälp. Länk till enkäten: https://response.questback.com/tem/fzj10rtk6f Svaret är anonymt. Svarstiden för enkäten går ut den 6 september 2019.

 

Kontaktuppgifter:
ruoka-apu(at)ruokavirasto.fi
Sari T. Niemi, överinspektör, 0295 204 755
Katriina Rintamäki, planerare, 0295 204 929

Päivi Pirilä, inspektör, 0295 204 863

imageg3cyah.png