Kampylobacter i livsmedelskedjan och i miljön

Sammandrag:

I projektet bedöms exponering för campylobacter via vissa livsmedlen och badvattnen. I projektet också forskas om campylobacter smittor repeteras eller förändras I primärproduktion. Resultatena kan utnyttjas i risk kontroll och för att utveckla kontroll programmer både på national och på företags nivå.     

Målsättningar:

Målsättningen med projektet är att producera information för riskhantering av campylobacter och utvecklingen av uppföljningsprogrammen genom att bland annat:

  • Reda ut campylobacter risker i livsmedlen på ett model-baserad kvantitativt sätt och på ett kvalitativt sätt.
  • Reda ut hur systematisk förekomsten av campylobacter är i slaktpartier av broiler från enskilda gårdar.
  • Producera information om förekomsten av campylobacter i badvattnen i fyra olika områden.

Ämnesord:

campylobacter, livsmedel, riskbedöming, prediktivt mikrobiologi, risk modell, Bayes, statistik

Ansvarig projektledare:

Ranta, Jukka, specialforskare, Fd, doc., Evira, forskningsenheten för riskvärdering  

Eviras projektansvarig:

Ranta, Jukka, specialforskare, Fd, doc., forskningsenheten för riskvärdering   

Samarbetspartner:

Atria Suomi Oy;
HK Ruokatalo Oy;
Saarioinen Oy;

Projektskede:

Avslutat

Startår:

2012

Avslutningsår:

2015

I finansieringen av projektet deltar:

JSM;
Evira;
HU

Eviras projektkod:

8255

Sidan har senast uppdaterats 18.10.2018