Organiska tennföreningar i Östersjöns fisk och inhemsk sötsaltvattenfisk

Målsättningar:

Huvudmålsättningen med projektet är att få mer information om halterna av organiska tennföreningar i de söt- och saltvattenfiskar som finländarna huvudsakligen använder som föda. Man har för avsikt att mäta organiska tennhalter i fisk både i Finlands bakgrundsområden och i misstänkta förorenade områden såsom hamnar och industriområden. Syftet är att studera eventuella skillnader då det gäller anrikning av organiska tennföreningar, skillnader mellan arterna, halterna i olika fiskar från samma områden och skillnader mellan arterna vad gäller ålder och storlek.

Ett mål är också att genom gradientstudier påvisa den gradvisa skillnaden i organiska tennhalter i fisk då man förflyttar sig från förorenade områden ut till öppet hav. Det här gör det möjligt att få en omfattande helhetsbild av problemet med organiska tennföreningar i finländsk fisk. Informationen kommer att vara till nytta för de myndigheter som ansvarar för livsmedels- och fiskerinäringarna och för miljön, samt vid beslutfattande både på nationell och på EU-nivå. Den slutliga målsättningen är att uppskatta intaget av organiska tennföreningar och att göra en ny utvärdering av rekommendationen för konsumtion av fisk från 2004.

Ämnesord:

hamnar, industriområden, förorening, förorenade områden, intag, fisk

Ansvarig projektledare:

Hallikainen, Evira, forskningsprofessor, enheten för riskvärdering

Eviras projektansvarig:

Hallikainen, Anja, forskningsprofessor, enheten för riskvärdering

Samarbetspartners:

THL Institutet för hälsa och välfärd (analys);
RKTL Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (provtagning);
Finlands miljöcentral (samarbete då det gäller sediment från samma provtagningsområden)

Projektet finansieras av:

Evira

Projektskede:

Avslutat

Senaste bulletin 10.09.2008, en rapport är under arbete, importerade marinprodukter kommer att undersökas, fler vatten- och sedimentprover har tagits.

Startår:

2008

Avslutningsår:

2011

Publikationer:

P. Rantakokko, R. Airaksinen, A. Hallikainen, P. Vuorinen, A. Lappalanen, J. Mannio, T. Vartiainen: Perch (perca fluviatilis) as an indicator of organotin contamination in the Finnish inland waters and Finnish coast of the Baltic sea, Science of the Total Environment 408 (2010) 2474–2481

R. Airaksinen, P. Rantakokko, A. W. Turunen, T. Vartiainen, P. Vuorinen, A. Lappalainen, A. Vihervuori, J. Mannio, A. Hallikainen: Organotin intake through fish consumption in Finland, accepted to Environmental Research (2010)

R. Airaksinen, P. Rantakokko, A. Turunen, T. Vartiainen, P. Vuorinen, A. Lappalainen, A. Vihervuori, J. Mannio, A. Hallikainen: Organotin intake through fish consumption in Finland, Dioxin 2010

P. Ruokojärvi, A. Hallikainen, R. Airaksinen, PJ. Vuorinen, H. Kiviranta: Persistent organic pollutants in sea trout caught from Finnish rivers emtying into Baltic sea, Dioxin 2009

Ruokojärvi, P., Hallikainen, A., Airaksinen, R., Vuorinen, P.J., Kiviranta, H.
Persistent Organic Pollutants in Sea Trout caught from Finnish Rivers emptying into the Baltic Sea.
Poster 

Kaisu Mankinen: Itämeren kalasta ja järvi- sekä tuontikalasta Suomessa 2000-luvulla mitatut organotinapitoisuudet ja niiden saantilaskelmat, Helsingin yliopisto, ympäristöekologian laitos, 17.3.2009.

Eviras projektkod:

8105

 
 
 

Sidan har senast uppdaterats 18.10.2018