Ansökningsanvisningar: Stöd för biodling 2024

Publiceringsdatum: 14. maj 2024

Det nationella stödet för biodling enligt antalet bisamhällen betalas till biodlare för tryggande av verksamhetsförutsättningarna. Stödet betalas i hela landet.

Du kan få stöd om

 • du har registrerat djurhållningsplatserna för bien och gjort en djurhållningsanmälan om bien i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret.
 • du besitter minst 15 övervintrade bisamhällen under hela produktionsperioden (1.6–30.9.2024)
 • du sköter bisamhällena så att de under det år då stödet beviljas kan ge en normal skörd
 • du har haft inkomster från försäljning av biodlingsprodukter under skatteåren 2021, 2022 eller 2023
 • du har kostnader för att inleda verksamhet, ifall du inte har haft försäljningsinkomster under tidigare år.

Stöd beviljas inte för avläggare som gjorts på våren under ansökningsåret eller för nya bisamhällen som uppkommit till följd av svärmning.

I stöd betalas 25 € per bisamhälle. Livsmedelsverket betalar i allmänhet ut stödet i oktober under ansökningsåret.

Du kan ansöka om stöd antingen elektroniskt eller med en blankett

A) Elektroniskt i Viputjänsten

Du kan ansöka om nationellt stöd för biodling enligt antalet bisamhällen elektroniskt i Viputjänsten under Stöd för biodling.  

Ansök om stöd senast 18.6.2024. Den elektroniska ansökan är öppen till kl. 23.59 den sista ansökningsdagen.

Du kan inte ansöka om stöd för sent. En försenad ansökan avslås.

Stödet betalas inte ut förrän du lämnar in de bilagor som krävs.

Du får information om hur du fyller i den elektroniska ansökan i anvisningen Stöd för biodling –Anvisningarna om Viputjänsten.

B) Med blankett 204

Du kan ansöka om stöd med blankett 204. Skriv ut ansökningsanvisningarna och ansökningsblanketten på Livsmedelsverkets webbplats på sidan Stöd för biodling eller be om dem av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, NTM-centralen eller Statens ämbetsverk på Åland.

Lämna in blanketten senast 18.6.2024 till NTM-centralen i Norra Savolax eller landskapsverket i Åland. Kontaktuppgifterna finns i slutet av anvisningen.

Stödsökande

A) Enskild person

Som enskild person ansöker du om stöd med din personbeteckning. Om du är enskild näringsidkare eller företagare med firmanamn, ska du ansöka om stöd i egenskap av enskild person. 

Du eller din make/maka ska vara minst 18 år den sista dagen på kalenderåret före stödåret.

Om du är under 18 år kan du få stöd, om

 • du idkar jordbruk eller trädgårdsodling som samägare eller tillsammans med dina föräldrar/den ena föräldern eller
 • det finns andra särskilda skäl att bevilja stöd. Ange det särskilda skälet i tilläggsuppgifterna i ansökan.

B) Samfund

Om du uträttar ärenden för ett samfund med FO-nummer ska du ansöka om stöd i egenskap av samfund. Då ska du ha firmateckningsrätt för samfundet. Ansök då om stöd med din personbeteckning. 

Om den som ansöker om stöd är ett samfund som består av flera fysiska personer eller något annat samfund, ska minst en person vara minst 18 år gammal den sista dagen på kalenderåret före stödåret och själv idka jordbruk eller trädgårdsodling. Kravet gäller till exempel aktiebolag och sammanslutningar, men inte offentligrättsliga samfund, fängelsejordbruk eller skoljordbruk.

Om ett samfund ansöker om stöd, välj i ansökan det ena av följande alternativ:

 • Samfundet omfattas inte av ålderskravet, eftersom den sökande är ett offentligrättsligt samfund.
 • I samfundet finns åtminstone en part som var minst 18 år gammal. Parten ska själva idka jordbruk eller trädgårdsodling.

Ange namnet på den person som uppfyller ålderskravet och personens personbeteckning i det fält som reserverats för detta.

Alternativ för ansökan om stöd

Du kan ansöka om stöd antingen:

A) Enligt det antal bisamhällen som du besitter 1.6.2024 och som är i produktion under produktionsperioden 1.6–30.9.2024.

Ange antalet bisamhällen för vilka du ansöker om stöd. Om samhällen har förstörts under produktionsperioden, ange antalet i punkten "Av dessa har förstörts under produktionsperioden".

Du kan också få stöd för bisamhällen som har förstörts under produktionsperioden 2024, om orsaken till förstörelsen har varit 

 • djursjukdom
 • skada orsakad av rovdjur
 • något annat motsvarande exceptionellt skäl som inte beror på biodlaren.

Lämna in en utredning om minskningen av antalet bisamhällen. Om antalet bisamhällen har minskat på grund av djursjukdom, bifoga även ett intyg av en veterinär till utredningen.

Om antalet samhällen minskar efter att ansökan har lämnats in, ska du meddela detta till den myndighet som tagit emot ansökan inom 15 arbetsdagar.

B) Enligt det antal samhällen du uppgav förra året eller det antal samhällen som konstaterats vid tillsynen.

Stöd kan beviljas på basis av antalet samhällen föregående år, om antalet samhällen har minskat på grund av skada som orsakats av rovdjur eller om antalet övervintrade bisamhällen har varit minst en tredjedel mindre än det sedvanliga antalet på grund av djursjukdom eller vinterförluster eller på grund av något annat som inte beror på biodlaren.

Använd som ansökningsgrund antingen det antal du uppgav i stödansökan för 2023 eller det antal som konstaterats vid tillsynen.

Du kan använda det etablerade antalet bisamhällen som ansökningsgrund för högst två på varandra följande stödår.

Lämna in en utredning om minskningen av antalet bisamhällen som bilaga till stödansökan. Om antalet bisamhällen har minskat på grund av djursjukdom, bifoga även ett intyg av en veterinär till utredningen.

Bilagor till ansökan

Utredning av inkomst

För att du ska kunna ansöka om stöd måste du ha inkomster från försäljning av biodlingsprodukter skatteåren 2021, 2022 eller 2023. Bifoga en utredning om inkomstbeloppet. Du kan göra det till exempel med en kopia av beskattningsbeslutet eller skattedeklarationen. Om inkomsterna inte framgår separat av beskattningsbeslutet eller skattedeklarationen, bifoga en kopia av bokföringen för din biodling till ansökan.

Om du har börjat bedriva biodling 2023 eller senare men ännu inte har fått inkomster från försäljning av biodlingsprodukter, visa att du har haft kostnader för att inleda verksamheten. Som bilaga kan du använda till exempel en kopia av skattedeklarationen eller bokföringen.

Lämna in minst en av följande bilagor tillsammans med ansökan. Om t.ex. inkomsterna och utgifterna som hör till stödet för biodling inte framgår direkt av skattedeklarationen, lämna dessutom in en kopia av dina anteckningar.

 • Kopia av beskattningsbeslutet för 2022 eller 2021, av vilka framgår inkomsterna från din biodling
 • Kopia av skattedeklarationen för förra beskattningsåret
 • Intyg över anskaffningsutgifterna för biodlingen

Förteckning över hållplatser och antal bisamhällen per hållplats

Lägg till en förteckning över hållplatser och antal bisamhällen per hållplats som bilaga till ansökan.

Delägare i samfund

Om du ansöker om stöd för ett samfunds, företags, dödsbos eller motsvarandes räkning, bifoga vid behov också en fullmakt och/eller utredning om delägarskap i dödsbo.

Utredning om minskning av antalet bisamhällen

Lämna in en utredning om minskningen av antalet bisamhällen. Om antalet bisamhällen har minskat på grund av djursjukdom, bifoga även ett intyg av en veterinär till utredningen.

Om antalet samhällen minskar efter att ansökan har lämnats in, ska du meddela detta till den myndighet som tagit emot ansökan inom 15 arbetsdagar.

Om antalet samhällen har minskat jämfört med det antal som du meddelade i fjol eller om samhällen har förstörts under denna produktionssäsong, lämna in

 • en utredning om minskningen av antalet bisamhällen, samt
 • ett veterinärintyg vid behov och/eller
 • en utredning om rovdjursskador.

Stöd som betalats utan grund

Stöd som betalats felaktigt eller utan grund återkrävs. Efter hörande beslutar den myndighet som beviljat stödet om återkrav av stöd. Stödet återkrävs om

 • förutsättningarna för beviljande eller utbetalning av stöd inte har uppfyllts
 • stödvillkoren inte har iakttagits
 • sökanden har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter som väsentligt har påverkat beviljandet eller utbetalningen av stödet
 • sökanden förhindrar genomförande av inspektion 

Ändring eller annullering av ansökan

Efter att du ansökt om stöd kan du annullera eller ändra hela din ansökan om du märker att du angett felaktiga uppgifter eller att det skett sådana förändringar i dina produktionsförhållanden som leder till att ansökan är felaktig. Du kan skriftligen meddela den behöriga myndigheten om ändringar i din ansökan eller om den delvis eller helt och hållet ska annulleras, till exempel per e-post.

Det är viktigt att du utan dröjsmål meddelar om att ansökan återtas eller ändras, så att ändringarna kan beaktas vid eventuell tillsyn. Om du redan har informerats om att tillsyn ska utföras och den medför tillsynspåföljder, kan du inte längre ändra eller återkalla ansökan.

Krav på registrering i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret gällande den som ansöker om stöd

Biodlare är skyldiga att registrera djurhållningsplatserna i enlighet med EU:s djurhälsolag (2016/429). Registrera djurhållningsplatsen och gör en djurhållningsanmälan om bina på djurhållningsplatsen i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret innan djurhållningen inleds. Registrera djurhållningsplatsen och djurhållningsanmälan om bina med samma beteckning som du ansöker om stöd (FO-nummer eller personbeteckning). Om du redan har registrerat dig och gjort en djurhållningsanmälan ska du med samma beteckning göra en ansökan om stöd för biodling enligt antalet bisamhällen.

Du kan registrera djurhållningsplatser och djurhållningsanmälningar gällande bin antingen i tjänsten epr.ruokavirasto.fi eller genom att lämna in blanketter till landsbygdsnäringsmyndigheten i din hemkommun.

Vid registreringen ska du ge uppgifter om djurhållningsplatsen och den maximala kapaciteten från bisamhällena på djurhållningsplatsen. I djurhållningsanmälan uppges bland annat djurarten i fråga och för vilket ändamål djuren hålls. Biodlaren ska se till att de egna registeruppgifterna hålls uppdaterade. Ifall det sker ändringar i uppgifterna (uppgifter om aktören, djurhållningsplatsen eller djurhållningen) eller ifall djurhållningsplatsen läggs ner, ska ändringarna anmälas till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret senast inom 30 dagar från händelsen.  

För journal över uppgifterna om djurhållningsplatserna

Aktören på en djurhållningsplats har journalförings- och förvaringsplikt. Journal ska föras över antalet bisamhällen på varje registrerad djurhållningsplats. Dessutom ska journal föras över bisamhällen som anländer till och lämnar djurhållningsplatsen.  Av uppgifterna om en flyttning ska framgå det individuella anläggningssignumet för den avsändande och mottagande anläggningen och datum för flyttningen. Journal ska också föras över dödligheten på djurhållningsplatsen. I journalen ska även eventuella handlingar såsom djurhälsointyg förvaras.

Aktörer på djurhållningsplatser för honungsbin ska föra journal över varje tillfällig flyttning av bisamhällen i biodlingen. I journalen antecknas platsen (anläggningssignum) och start- och slutdatum för varje flyttning samt antalet bisamhällen som flyttas.

Uppgifterna ska registreras och förvaras på papper eller i elektronisk form. Uppgifterna ska registreras i djurhållningsplatsens journal senast den tredje dagen efter händelsen. Journalerna ska förvaras minst 3 år från utgången av det år då den senaste anteckningen gjordes i journalen.

Nedläggning av biodling

Om du slutar bedriva biodling,

 • informera NTM-centralen i Norra Savolax eller Statens ämbetsverk på Åland
 • anmäl nedläggningen också till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret inom 30 dagar.
  • elektroniskt på adressen epr.ruokavirasto.fi.
  • med blanketterna Anmälan och anvisning om djurhållningsverksamhet och Anmälan och anvisning om djurhållningsplats 

Tillsyn

NTM-centralerna övervakar årligen cirka tre procent av dem som ansöker om stöd för biodling. Du kan läsa mer om tillsynen på Livsmedelsverkets webbplats i anvisningen om övervakning av stöd för biodling.

Kontaktuppgifter för inlämning av ansökningsblanketten

NTM-cent­ra­len i Nor­ra Sa­vo­lax

Be­sök­sad­ress: Kal­lan­ran­ta 11, Kuo­pio
Pos­tad­ress: PB 2000, 70101 Kuo­pio
Vä­xel: 0295 026 500
E-post: kir­jaa­mo.poh­jois-savo@ely-kes­kus.fi

Sta­tens äm­bets­verk på Åland

Be­sök­sad­ress: Torg­ga­tan 16 B, Ma­rie­hamn
Pos­tad­ress: PB 58, 22101 Ma­rie­hamn
Te­le­fon: 018 635 270
E-post: re­gist­ra­tur@am­bets­ver­ket.fi