Vipuanvisning: Stöd för biodling 2024

Publiceringsdatum: 14. maj 2024

Inloggning och användarrättigheter

Du kan logga in i Viputjänsten med bläddringsrättigheter, men för att uträtta ärenden elektroniskt behöver du åtkomsträttigheter till e-tjänster. 

Logga in i Viputjänsten på adressen: https://vipu.ruokavirasto.fi. Identifiera dig till tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt personkort.

  • Om du identifierar dig med nätbankkoder, styrs du av systemet till bankens inloggningsfönster. Mer info om identifiering med bankkoder får du på bankens webbplats. Dina nätbankkoder används enbart för identifieringen, bankuppgifterna förmedlas inte till Viputjänsten.
  • Anvisningar om hur du använder mobilcertifikat får du på din egen mobiloperatörs webbplats eller på adressen mo­bii­li­var­men­ne.fi.
  • Om du loggar in med HST-kort ska du välja Identifieringskort och använda identifieringskortet och kortläsaren för att identifiera dig.

Ansökan om åtkomsträttigheter

Du kan söka och annullera åtkomsträttigheter med blankett 457. För en helt ny gård kan du ansöka om åtkomsträttigheter till e-tjänster med blankett 456.

Som primär odlare kan du också själv bemyndiga andra användare och återta behörigheter i avsnittet Åtkomsträttigheter i Vipus meny Gård.

Bemyndiga en annan person

Elektronisk ärendehantering förutsätter att en person bemyndigas att underteckna den elektroniska stödansökan för de andras räkning.  Vanligen är det den primära odlaren som har åtkomsträttigheterna till e-tjänster. I den elektroniska ärendehanteringen kan du bemyndiga till exempel en rådgivare att uträtta ärenden för din räkning. Mer information om att elektroniskt bemyndiga en rådgivare ingår i kapitel Ansökan om stöd i Ansökningsguide om åkerstöd.

Stöd för biodling får sökas i Vipu av sökande med personbeteckning eller FO-nummer.

1. Inloggning

Börja logga in i Viputjänsten genom att trycka på knappen Elektronisk identifiering. Via den kommer du till Suomi.fi där du identifierar dig till tjänsten.

Välj önskad identifieringsmetod och ge de uppgifter som behövs för identifieringen. När identifieringen lyckas fortsätter du till tjänsteleverantörens webbplats och kommer till Viputjänstens ingångssida.

Viputjänstens framsida

Bild 1. Viputjänstens framsida

2. Att uträtta ärenden på ett samfunds vägnar

En person som har beviljats namnteckningsrätt i det föreningsregister (rf) eller handelsregister (t.ex. ab, kb, öb) som förs av Patent- och registerstyrelsen kan uträtta ärenden för ett samfund som har FO-nummer. När rätten är beviljad går det att byta FO-numret i punkten Personsökande och i rullgardinsmenyn välja rätt sökande som har FO-nummer. När valet är gjort syns markeringen ’Uträtta ärenden för någon annan’ överst i Vipu och i navigeringen ersätts Personsökande med Samfundssökande. Därefter övergår man till att ansöka om stöd antingen med knappen ’Ansök om stöd eller lämna in anmälningar’ eller genom att välja punkten ’Elektroniska tjänster’.

Om du är en sökande med FO-nummer och du inte tidigare ansökt om stöd för biodling som betalas per bisamhälle, ska du göra upp ansökan på blankett 204.

 

Skärmdump av Viputjänsten punkten personsökande val

Bild 2. Menyn Personsökande. När rättigheter har getts kan man byta FO-nummern via menyn Personsökande och välja via rullgardinsmenyn den rätta sökande med FO-nummer.

Skärmdump av Viputjänsten: Uträtta ärenden för någon annan (Samfund)

Bild 3. I Viputjänsten övre kant syns ett meddelande "Uträtta ärenden för någon annan" och till navigationen kommer till påseende istället för Personsökande punkten Samfundssökande.

3. Villkor för ansökan om stöd

Innan du gör upp ansökan ska du studera villkoren för stödet. Mer information om ansökan om stödet finns också på adressen ruokavirasto.fi

4. Val av stöd

Sök stöd för biodling i Viputjänstens Elektroniska tjänster senast 18.6.2024 kl. 23.59.

På Viputjänstens framsida väljer du punkten Ansök om stöd eller lämna in anmälningar eller Elektroniska tjänster. Från länken Stöd för biodling kommer du åt att ansöka om stödet.

Skärmdump av Elektroniska tjänster framsidan

Välj ansökan.PNG

Bild 4.Under punkten välj ansökan eller anmälan på framsidan av Elektroniska tjänster väljer man Stöd för biodling.

5. Uppgifter om sökanden av stöd

Välj rätt stödsökande i rullgardinsmenyn på fliken Sökandens uppgifter. Förutsättningarna för en sökande framgår av ansökningsanvisningen.

Om sökanden är ett samfund väljer du om samfundet är ett offentligrättsligt eller annat samfund. Om sökanden är ett annat samfund ger du namnet och personbeteckningen för en person som är över 18 år.

Om sökandens bankkontonummer saknas, öppnas här ett fält där du uppger kontonumret.

Om stödsökanden inte har registrerat sig som djurhållare, kommer det en anmärkning om detta här.

Anteckningen hindrar inte att ansökan skickas. Du kan fortsätta till ansökningsuppgifterna, men försäkra dig att din registrering är i skick.

Sökandens uppgifter.png

Bild 5. Anmärkning där den stödsökandes kontonummer saknas. Då den sökande är ett övrigt samfund, uppge då namn och personbeteckning på minst en av samfundets delaktiga som är över 18 år.

 

Då du bearbetar och sparar uppgifter för en samfundssökande kan det uppstå ett felmeddelande ” Det har inte valts en kund för aktören (YA_TOIMIJAASIAKAS) och vyn där du sparar blir och ladda. För att komma vidare trycker du på Framsida via menyn eller F5. Felmeddelandet försvinner och uppgifterna sparas.

6. Ansökningens uppgifter

Fyll i alla obligatoriska uppgifter i ansökan så att det går att registrera den. De obligatoriska punkterna är utmärkta med en röd asterisk.

Börja fylla i ansökan från punkten Jag besitter bisamhällen. Välj i vilken form sökanden besitter de bisamhällen som finns med i stödansökan.

Skärmdump av Viputjänsten mellanbladet ansökningens uppgifterBild 8.  Ifyllning av Ansökningens uppgifter

När du väljer Kommun/kommuner där verksamhetsstället för biodling är beläget ska du mata in kommunens namn i sökfältet. Under sökfältet öppnas en lista över alternativen. Välj kommun genom att klicka på önskad kommun på listan. Efter det ändras kommunen till vald kommun på grå botten. Du kan radera den valda kommunen med knappen Radera. Du kan lägga till fler kommuner med knappen Lägg till och då öppnas ett nytt sökfält under den valda kommunen.

Returnera som bilaga till ansökan förteckning över hållplatser och antal bisamhällen per hållplats.

I Stödets ansökningsgrund väljer du det ena av de två alternativen (se närmare info i ansökningsanvisningen punkt 4. beviljande av stöd).

Alternativen är:

  • Jag ansöker om stöd för bisamhällen som är i min besittning 1.6.2024
  • Jag ansöker om stöd utgående från det antal bisamhällen som anmälts i fjolårets ansökan.

Efter det fyller du i antalet bisamhällen för vilka du ansöker om stöd samt antalet förstörda bisamhällen och orsaken till att antalet bon har minskat. Om inga bon har förstörts skriver du in en nolla i punkten.

Skärmdumpen av Viputjänsten: Stödets ansökningagrund

Eller

Skärmdumpen av Viputjänsten: Stödets ansökningagrund 2

Bild 8. Val av stödets ansökningsgrund

I punkten Inkomst från biodling/anskaffningsutgifter för inledande ska du välja det ena alternativet. Beroende på ditt val lägger du till som bilaga Utredning av anskaffningar eller Inkomstutredning. Bilagan är obligatorisk.

7. Att lägga till bilagor

Du kan lägga till bilagorna (se punkt 5. Bilagor till ansökan) i elektroniskt format till ansökan eller skicka in dem på papper.

Lägg till bilagor i punkten Bilagefil. I punkten Din stödansökan kräver bilagor uppdateras de obligatoriska bilagorna som krävs utgående från uppgifterna du lämnat i ansökan. Lägg till de här nödvändiga bilagorna till ansökan i pdf-format.

Börja lägga till bilagor genom att trycka på knappen Välj fil. Först öppnas ett popup-fönster där du kan leta fram önskad fil att lägga till som bilaga. Välj filen och tryck sedan på knappen Öppna. Popup-fönstret stängs och den valda filen kommer fram i punkten Bifogade bilagor. Du kan radera en bifogad bilaga med knappen Radera.

Skärmdump av Viputjänsten punkten bilagorBild 9. Att lägga till bilagor

I punkten Jag skickar ansökningen till handläggning väljer du till vilken myndighet du skickar din ansökan. Ansökningarna i Fastlandsfinland handläggs vid NTM-centralen i Norra Savolax och ansökningarna för sökande på Åland handläggs vid Statens ämbetsverk på Åland.

8. Sammandrag och skickande

På fliken Sammandrag och skickande kan du granska ett sammandrag av uppgifterna i din ansökan, skicka in din ansökan för handläggning eller återta en ansökan som skickats in. För att skicka in ansökan skriver du i punkten Tilläggsuppgifter om skickandet den e-postadress eller de e-postadresser dit du vill ha bekräftelsemejlet om att ansökan är inskickad.

Skärmdump av Viputjänsten mellanbladet sammandrag och skickandeBild 10. Delen Sammandrag och skickande

I punkten Anmärkningar ser du de anmärkningar som tillämpningen meddelar. Granska anmärkningarna innan du skickar in ansökan.

I punkten Sammandrag ser du ett sammandrag av ansökan och de uppgifter som lämnats i ansökan.

Skärmdumpen av Viputjänsten: Sammandrag

Bild 11. Observera möjliga anmärkningar och kontrollera uppgifterna du sparat.

I punkten Bilagor ser du bilagorna som fogats till ansökan.

Skicka in ansökan när du har kontrollerat att uppgifterna i ansökan stämmer, att de nödvändiga bilagorna har fogats till den och att en e-postadress för bekräftelsemejlet har lagts till. Du får ett bekräftelsemejl till din e-post om att ansökan är inskickad.

Om du vill återta ansökan kan du göra det via knappen Återta returnerad ansökan. Kom ändå ihåg att skicka in ansökan för handläggning på nytt före ansökningstidens utgång.