Transportbidrag för kött

Livsmedelsverket kan bevilja transportbidrag till bokföringsskyldiga köpare av kött för transporter av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter från en produktionsplats i Lapplands landskap till ett slakteri.

Transportbidrag beviljas på basis av de slaktvikter som framgår av godkända slakteriers eller renslakteriers vågkort eller vägningsjournaler, om djurets kropp vid köttbesiktningen har konstaterats vara tjänlig som människoföda.

De kommunspecifika stödnivåerna i stödregionerna C3 (P2-P4) och C4 (P4-P5) fastställs årligen genom förordning av statsrådet. Slakterierna kan ansöka om bidrag för 2020 med blankett 450. Blanketten ska lämnas in till Livsmedelverket senast 12.2.2021.

Sidan har senast uppdaterats 9.11.2020