Force majeure till följd av torka – inverkan på djurstöd och djurbidrag

Du kan åberopa force majeure eller en exceptionell omständighet om du på grund av väta eller torka under växtperioden inte kan genomföra betesåtgärder i samband med ersättning för djurens välbefinnande eller om du är tvungen att minska antalet betande djur på grund av vätan eller torkan under växtperioden så att minskningen påverkar stöden.

Du ska då lämna in uppgifter om force majeure eller de exceptionella omständigheterna samt bevis på dessa. Lämna in uppgifterna skriftligen med en fritt formulerad anmälan till den behöriga myndigheten inom 15 arbetsdagar från det att det är möjligt att lämna in dem. Därefter bedömer myndigheten från fall till fall om grunderna för force majeure eller en exceptionell omständighet uppfylls.

Du måste kunna bevisa varför djurantalet måste minskas. Som force majeure är det inte tillräckligt att gårdens eget foder inte kommer att räcka till för djuren under inkommande höst och vinter. Du måste kunna bevisa att det inte heller annars finns foder att tillgå.

Nedan beskrivs hur force majeure eller en exceptionell omständighet inverkar på djurstöd och djurersättningar.

Ersättning för djurens välbefinnande

Om en betesåtgärd inte alls kan genomföras måste åtgärden annulleras genom en skriftlig anmälan om frånträdandet till kommunen. När betesåtgärden frånträds betalas det ingen ersättning alls för åtgärden.

Om det delvis går att genomföra betesåtgärden, måste jordbrukaren per djurgrupp föra journal över hur många dagar djuren har gått på bete. Ersättning kan betalas endast på basis av faktiska betesdagar. Du ska göra en anmälan till kommunen om force majeure och skicka in betesjournalen till kommunen efter betesgången.

Om gårdens djurantal på grund av force majeure sjunker under det genomsnittliga minsta djurantal som krävs per år, förblir förbindelsen i kraft och ersättningen kan betalas enligt det faktiska djurantalet (€/de). Också då måste en anmälan om force majeure göras till kommunen inom utsatt tid.

Djurbidrag

Djurbidrag betalas på basis av stödberättigande djur. Djurbidrag kan inte betalas för djur som inte funnits på gården, även om djurantalet stannar under gårdens sedvanliga djurantal till exempel på grund av väta eller torka.

Nationella husdjursstöd

Nordliga husdjursstöd

Om djurantalet vid den tidpunkt när stödet fastställs är temporärt minst en tredjedel lägre än det sedvanliga djurantalet på grund av eldsvåda eller djursjukdom eller av någon annan av den sökande oberoende orsak, kan som grund för beviljande av stöd användas det sedvanliga djurantalet. Detta förutsätter dock att produktionen fortsätter.

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Om djurenhetstätheten under året på grund av eldsvåda eller djursjukdom eller av någon annan motsvarande av den sökande oberoende orsak underskrider minimiantalet, kan stödet beviljas utifrån referenskvantiteten.

Husdjursförhöjning för ekologisk produktion

Om djurantalet på grund av force majeure sjunker under minimiantalet djur som krävs i förbindelsen (5 de), förblir förbindelsen i kraft och ersättningen betalas för så många hektar som betalningsgrunden uppfylls.

Uppfödning av lantraser

Om djurantalet sjunker på grund av force majeure, betalas ersättningen enligt det faktiska djurantalet.

 

Sidan har senast uppdaterats 28.6.2023