Förvaring av lantrasers genom

Åtgärden bevarande av lantrasers arvsmassa (genom) främjar och bevarar lantrasernas genetiska mångfald.

Åtgärden är ett av miljöavtalen om miljöersättning. Ett 5-årigt avtal ingås om åtgärden. Avtalsåret inleds årligen 1.5.

Den som ingår avtalet ska göra upp en åtgärdsplan. Planen ska omfatta följande åtgärder:

  1. metoder för att identifiera de djurgenetiska resurser som ska bevaras
  2. ersättningar för förvaring av djurens arvsmassa (in vitro) som förvaras i genbanken
  3. information till medborgarna om nyttan med de djurgenetiska resurser som ska bevaras och om behovet av skydd
  4. åtgärder för moderuppfödning av nordliga bin, som också kan vara in-situ
  5. åtgärder som stöder stambokföringen av oregistrerade arbetshästar av finsk ras.

Vem kan få stöd

Avtal kan sökas av den aktör som koordinerar det nationella programmet för djurgenetiska resurser och som koordinerar bevarandet och bedömer de samlingar som ska bevaras.

Ersättningsmottagaren kan ge en utomstående part möjlighet att upprätthålla systemet och ersätta dessa kostnader. Externa aktörer kan vara inseminationsorganisationer och veterinärer som väljs genom ett offentligt upphandlingsförfarande.

Stödbelopp

Ersättningen betalas årligen på basis av de faktiska kostnaderna för genomförandet. Stödbeloppet är dock högst 90 000 euro/år.

Livsmedelsverket betalar ersättningen i en rat under våren efter avtalsåret.

Stödvillkor

Finlands CAP-plan 2023–2027
Avtalsansökan blankett 476
Ansökan om utbetalning blankett 478

Övervakning av stödet

Livsmedelsverket övervakar ersättningstagaren vid behov, samt minst en gång per avtalsperiod.

Behöver du hjälp?

Mer information om avtalet och ansökan om ersättning får du från Livsmedelsverket.

Författningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 av den 2 december 2021 om regler för stöd för de strategiska planer (strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken) som utarbetas av medlemsstaterna med stöd av den gemensamma jordbrukspolitiken och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 (2115/2021)

Europaparlamentets och och rådets förordning (EU) 2021/2116 av den 2 december 2021 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013 (2116/2021)

Lag om vissa ersättningar för utveckling av landsbygden (1333/2022)

Lag om verkställighet av vissa jordbruksstöd inom Europeiska unionen och på nationell nivå (1334/2022)

Statsrådets förordning om verkställighet av arealbaserade stöd och vissa andra stöd som finansieras av Europeiska unionen (134/2023)

Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsbidrag, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2023 (133/2023)

Statsrådets förordning om miljöersättning (78/2023)

Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om ersättning för vissa åtgärder för bevarande av genetiska resurser inom jordbruket (9/2022, dnr 2695/00.00.01.02.00/2022)

Sidan har senast uppdaterats 31.3.2023